Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.,  funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

RNDr. Marián Jenčo, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.  [portál VŠ]

doc. Ing. Peter Pišút, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. [portál VŠ]

Profil absolventa

Všeobecné Kompetencie
Absolventi študijného programu fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika dosahujú mimoriadne kompetencie v oblasti vedeckej práce spojené so vysokou environmentálnou (prírodovednou) a digitálnou gramotnosťou. Rozvíjajú aj sociálne kompetencie (výučba a vedenie bakalárskych prác študentov nižších stupňov vzdelávania) a komunikačné kompetencie (aktívne prezentovanie výsledkov vlastnej vedeckej práce v písomnej aj verbálnej podobe, v slovenskom aj anglickom jazyku: aktívna participácia na vedeckých konferenciách a príprava vedeckých článkov).

Odborné zručnosti
Absolventi študijného programu dokážu samostatne pripravovať odborné a vedecké projekty na základe štúdia aktuálnej svetovej literatúry, generovať, analyzovať a spracovávať súbory dát o krajine (jej jednotlivých zložkách i komplexoch), s využitím najmodernejších geoinformačných metód a celého súboru rôznych GIS technológií. Sú schopní projektovať, napĺňať a spravovať priestorové databázy v rôznych geoinformačných prostrediach a efektívne sa adaptovať na prácu v nových digitálnych prostrediach. Ovládajú vybrané pokročilé metódy štatistického spracovania údajov a priestorového modelovania najmä v oblasti fyzickej geografie, geoekológie a geomorfometrie. Sú schopní sa efektívne uplatniť a aj viesť pracovné kolektívy v oblasti životného prostredia a aplikácií digitálnych riešení napríklad pri tvorbe územných systémov ekologickej stability (ÚSES), hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA), koncepcií a programov na ochranu životného prostredia, územných systémov stresových faktorov (ÚSS), hodnotení ekologickej únosnosti krajiny, analýze hydro-meteorologických a klimatických dát, spracovávaní a posudzovaní plánov starostlivosti o krajinu, riešení ekologických problémov poľnohospodárskej krajiny a jej monitoringu a podobne.

Odborné vedomosti
Absolventi študijného programu výrazne prehlbujú svoje poznatky vo vybranej oblasti fyzickej geografie, geoinformatiky alebo geoekológie so zameraním na teóriu, metodológiu interpretácie i praktické aplikácie týchto poznatkov.   V závislosti od zamerania získavajú najnovšie špičkové odborné vedomosti  z geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme, geomorfológie, pedogeografie, paleopedológii a paleoekológii, biogeografii, hydrológii a klimatológii, geoekológii a vybraných aspektov monitoringu životného prostredia.

Absolventi študijného programu sú školení predovšetkým pre vedeckú prácu v akademickej sfére, nájdu ale uplatnenie aj vo  verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí), či v súkromných expertných firmách (zameraných na vývoj a aplikácie geoinformačných technológií, rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.). Sú kompetentní zastávať vysoko expertné i riadiace pozície všade tam, kde sa utvárajú a spravujú databázy GIS, komplexne posudzujú vlastnosti krajiny a robia rozhodnutia o správaní sa človeka v krajine. Sú mimoriadne dobre pripravení na interdisciplinárnu spoluprácu, nielen so špecialistami v jednotlivých geovedných disciplínach, ale aj inými odborníkmi v priestorovom a regionálnom plánovaní, ochrane a využívaní krajiny a pod.). Komplexný syntetizujúci prístup založený na geoinformačných technológiách dáva absolventovi všeobecne vysokú mieru adaptability, čo sú predpoklady pre jeho uplatnenie i v ďalších činnostiach a pružnú reakciu na meniacom sa trhu práce s dôrazom na požiadavky digitálnej ekonomiky.
Z hľadiska štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020) sa absolventi uplatňujú predovšetkým ako:

- Špecialisti v oblasti vedy a techniky (kód 21)
- Vysokoškolskí učitelia rôznych kategórií (kód 2310)
- Špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií (kód 25)

V rámci týchto kategórií ide najmä o nasledovné pozície:
- Špecialista geografického informačného systému (kód 2165003)
- Krajinný ekológ, geoekológ (kód 2133001)
- Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) (kód 2133008)
- Meteorológ klimatológ (kód 2112002)
- Hydrometeorológ (kód 2112003)
- Geodet a kartograf (okrem autorizovaného) (kód 2165004)
- Geológ (okrem banského geológa) (kód 2114007)
- Pedológ, pôdoznalec (kód 2114002)
- Vývojári webových aplikácií (kód 2513)
- Dátový analytik (kód 2521005)

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu sa bez problémov uplatňujú vo vyštudovanom a príbuzných odboroch v akademických inštitúciách (univerzity a výskumné inštitúcie na Slovensku i v zahraničí), vo verejnom a aj súkromnom sektore. Viacerí zastávajú významné akademické pozície, riadiace a expertné pozície vo verejnej a štátnej správe i súkromných firmách podnikajúcich v odbore.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dva články v časopisoch evidovaných v CCC, WOS, SCOPUS. Z nich jeden je z  Q1 – Q3 (pre SCOPUS časopisy sa berie do úvahy kvartil SCIMAGO),  je priamo z problematiky obhajovanej dizertačnej práce a doktorand je v ňom prvý autor.