Aplikovaná geofyzika

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Stará verzia - Študijný plán denná forma [.pdf]  [.docx

Stará verzia - Študijný plán externá forma [.pdf]  [.docx

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.,   funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.  [portál VŠ

doc. RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Roland Karcol, PhD.  [portál VŠ

RNDr. René Putiška, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Absolvent štúdia aplikovanej geofyziky skúma stavbu a zloženie litosféry použitím geofyzikálnych metód. Geofyzikálne metódy sú založené na meraní a interpretácii prirodzených a umelých fyzikálnych polí, ktorých parametre sú ovplyvňované vlastnosťami horninového a pôdneho prostredia. Ide o typický hraničný vedecký odbor – nachádzajúci sa medzi geovedami a fyzikou. Absolvent doktorandského študijného programu Aplikovaná geofyzika získa pokročilé vedomosti a zručnosti pri systematickom porozumení vedeckých princípov používaných v oblasti aplikovanej geofyziky. Tieto získané vedomosti a zručnosti prispievajú ku schopnosti koncipovať, realizovať a upravovať fundamentálnu časť výskumu s vedeckou integritou. Základnou kvalifikáciou absolventa je integrovať získané vedomosti a zručnosti, zvládať zložitosť a komplexnosť riešených úloh a formulovať rozhodnutia aj pri neúplných informáciách. Absolventi sú zároveň schopní kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov – mnohé riešené vedecké úlohy v aplikovanej geofyzike implikujú v sebe tieto výzvy, ku každému riešenému prípadu treba pristupovať individuálne. Dôraz sa pri samotnom štúdiu kladie na získanie pokročilých metodických vedomostí v oblasti princípov fungovania rôznych metód aplikovanej geofyziky, ktoré majú široké možnosti pri štúdiu fyzikálnych vlastností horninového a pôdneho prostredia. Absolventi dokážu samostatne viesť a riadiť odborné a vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti a majú schopnosť prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Počas štúdia získajú schopnosti tvorivo riešiť problémy v širších kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia – medziodborový charakter geofyziky je k tomu predurčený. Absolventi zvládajú riadenie prípravy a realizácie terénnych prác, manažovanie meranie geofyzikálnymi aparatúrami, prácu so súbormi nameraných dát, ich interpretácie a zostavovaní výstupov vo forme grafov, máp a priestorových modelov horninového a pôdneho prostredia. Naučia sa základy programovania, čim sa im značne rozšíria možnosti pri riešení dielčích vedeckých a odborných úloh – nie sú viazaní iba na prácu s existujúcimi profesionálnymi IT nástrojmi, ale vedia si viaceré postupy doplniť sami (pomocou programovania). Absolventi sú schopní samostatne vedecky pracovať a publikovať získané výstupy v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch. K tomuto sú vedení počas celého štúdia, nakoľko pri jeho ukončení musia vydokladovať niekoľko publikácií svojich vedeckých výsledkov v recenzovaných časopisoch. Absolventi vedia jasne komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom z oblasti geovied, ako aj laickým adresátom. Pri komunikácii s laickou verejnosťou veľmi pomáha zapájanie študentov do Dňa Otvorených Dverí (DOD) na fakulte, kde majú možnosť komunikovať zložitejšie javy a postupy zúčastneným študentom stredných škôl.  Úroveň svojej odbornej kvalifikácie dokazujú absolventi významnou mierou pri absolvovaní štátnych dizertačných skúšok a najmä pri obhajobe svojej záverečnej (dizertačnej) práce, ktorá je posudzovaná tromi nezávislými oponentami. Záverečná práca musí byť originálnym dielom, v ktorom jej autor diskutuje známe skutočnosti a konfrontuje ich s novými poznatkami, ktoré získal počas jej vypracovania – buď v teoretickej rovine (syntetické modely geofyzikálnych polí) alebo v praktickej rovine (aplikačne ladené dizertačné práce). 

Absolventi študijného programu Aplikovaná geofyzika získajú vzdelanie, ktoré im otvára veľké možnosti uplatnenia v akademickej oblasti a aj praxi: a to nie len v oblasti aplikácie geovied, ale aj v iných vedeckých odvetviach súvisiacich so štúdiom abiotickej zložky životného prostredia. Sú schopní v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať vedecký pokrok vo vedomostnej spoločnosti.

 

Uplatniteľnosť v praxi

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

V prípade predloženého opisu študijného programu PhD. štúdia programu Aplikovaná geofyzika ide o jediné špecializované vysokoškolské štúdium tretieho stupňa tohto druhu v SR, zamerané na aplikovanú geofyziku, jeho absolventi majú možnosť nájsť uplatnenie vo viacerých oblastiach odborného pôsobenia v rôznych geovedných, geotechnických, environmentálnych a ďalších odvetviach. Vo väčšine prípadov ide o pracovnú pozíciu samostatne tvoriaceho vedeckého pracovníka, samozrejme pracujúceho v tíme odborníkov. Uvádzame tu typické pozície pre geofyzikov v rôznych inštitúciách a firmách:

- Geofyzik vo vedecko-výskumných a výchovno-vzdelávacích inštitúciách prírodovedného zamerania;

- Geofyzik v prieskumných organizáciách a firmách zameraných na realizáciu geologického výskumu a prieskumu; 

- Geofyzik v prieskumných organizáciách a firmách zameraných na monitoring abiotickej zložky životného prostredia;

- Geofyzik v prieskumných závodoch a firmách, zameraných na ťažbu ložísk nerastných surovín; 

- Geofyzik v projektových organizáciách, laboratóriách a firmách zameraných na stavebno-geologické práce, vodné hospodárstvo, ako aj sanácie znečistení a riešenie problematiky environmentálnych záťaží; 

- Geofyzik v projektových organizáciách so zameraním na technické prieskumné práce pre investičnú výstavbu; 

- Geofyzik vo výskumných inštitúciách zameraných na štúdium vplyvu životného prostredia na zdravie a kvalitu života obyvateľstva; 

- Geofyzik v projektových organizáciách a firmách zameraných na detekciu nevybuchnutej munície a forenznú analýzu;

- Geofyzik vo vedecko-výskumných inštitúciách a firmách zameraných na archeologický prieskum.

Výkon zamestnania po úspešnom absolvovaní predloženého študijného programu sa vzťahuje aj na povolanie uvedené v Registri zamestnaní SR: 
Geofyzik (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496022-32)

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Absolventi študijného programu Aplikovaná geofyzika našli úspešné uplatnenie jednak v akademickej sfére: ako samostatní vedeckí pracovníci (Slovenská akadémia vied: Ústav vied o Zemi a Archeologický ústav) alebo odborní asistenti, docenti a profesori (UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta). Tiež vo sfére verejnej správy, ktorú predstavujú inštitúcie ako Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Geodetický a kartografický ústav. Absolventi sú veľmi žiadaní a uplatňujú sa v súkromnom sektore – vo firmách s geologickým, banským, geotechnickým, hydrogeologickým a environmentálnym zameraním – ako napríklad Nafta a.s., Geocomplex a.s., ESPRIT s.r.o, AEGEO s.r.o. a mnohé ďalšie. Viacerí absolventi sa uplatnili v renomovaných zahraničných firmách, ako sú napr.: GEODATA ZT (Rakúsko) a ROADSCANNERS OY. (Fínsko). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že absolventi štúdia programu Aplikovaná geofyzika sú na pozíciách dôležitých pre hospodárstvo a spoločnosť (častokrát vo vedúcich pozíciách) či už v štátnej, verejnej alebo súkromnej sfére. Absolventi študijného programu Aplikovaná geofyzika získajú úroveň vzdelania, ktoré im umožňuje sa v plnej miere uchytiť na univerzitách a výskumných pracoviskách v rámci strednej a aj západnej Európy.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Minimálne jedna Q1-Q3 (JCR) (vedecká) publikácia v prvo alebo spoluautorstve, pozn.: do úvahy sa budú brať kvartily časopisov platné v dobe zaslania manuscriptu do redakcie časopisu. Uvedené minimálne publikačné kritérium platí pre doktorandov, ktorí začnú svoje štúdium od zimného semestra 2023/2024.