Ložisková geológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD. , funkčné miesto docent,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Marek Osacký, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.   [portál VŠ]  

Profil absolventa

Cieľom vzdelávania doktorandského štúdia programu Ložisková geológia je pripraviť absolventov, schopných pracovať na zabezpečovaní a efektívnom využívaní primárnych a sekundárnych nerastných surovín pre fungovanie hospodárstva, ako aj v oblasti znižovania a odstraňovania negatívneho vplyvu banskej činnosti na životné prostredie. Budúci absolvent sa v rámci dizertačnej práce môže profilovať v 2 základných oblastiach, a to v klasickej rudnej a nerudnej ložiskovej geológii a environmentálnej ložiskovej geológii. Typické je napríklad zameranie na ložiská drahých a polymetalických rúd, kritických surovín (najmä W, Co, Sb), environmentálnych surovín (predovšetkým bentonit, perlit, zeolit) alebo na hodnotenie a sanáciu environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín. V danej špecializovanej oblasti má hlboký systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným oblastiam ložiskovej geológie ako aj k ďalším súvisiacim geologickým odborom. Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať poznatky o ložiskotvorných procesoch a o surovinách, ktoré sú vhodné do kľúčových priemyselných technológií (napríklad v oblasti energetiky, poľnohospodárstva, nanotechnológií, sorpčných materiálov, ochrany pred vplyvom nebezpečných odpadov a i.). Dokáže identifikovať a aplikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore ložisková geológia a v príbuzných geologických odboroch. Orientuje sa aj v globálnych geopolitických aspektoch súvisiacich s ťažbou a distribúciou nerastných surovín.

Absolvent dokáže tvorivo a samostatne prakticky aplikovať najnovšie aj klasické metódy výskumu a modelovania ložísk, výskumu nerastných surovín, ako aj hodnotenia environmentálnych rizík ťažby a úpravy nerastných surovín a to na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám. Aplikáciou a integráciou základných a pokročilých metód terénneho a laboratórneho výskumu, vrátane prieskumnej geológie, mineralogickej, litologicko-petrologickej a geochemickej analýzy, ako aj laboratórnych experimentov a syntéz, je odborne pripravený zvládnuť pracovať na komplexnom hodnotení ložísk nerastných surovín. Kritickou interpretáciou výsledkov moderných mineralogických a geochemických metód výskumu zvládne objasniť podmienky vzniku ložísk nerastných surovín, formulovať genetické modely ich vzniku a vývoja, prognózovať ich výskyt ako aj zhodnotiť zásoby nerastných surovín. V oblasti posudzovania kvality a inovatívneho využívania tradičných, netradičných alebo nových surovín absolvent dokáže suroviny posudzovať z pohľadu ich praktickej aplikácie ako aj ich využitia ako indikátorov geologických procesov. V rámci environmentálnej špecializácie absolvent dokáže navrhnúť efektívne systémy ochrany prostredia pred aj počas využívania ložísk ako aj rekultiváciu banských území po ukončení ťažby, vrátane starých banských záťaží. Absolvent dokáže využívať prostredie GIS pre vytváranie genetických modelov, modelov distribúcie kvality surovín, modelov zhodnotenia rizík ťažby nerastných surovín a šírenia negatívnych dopadov antropogénnych aktivít na životné prostredie.
Absolvent je pripravený pracovať v rôznych oblastiach vyhľadávania, prieskumu, prognózovania a ocenenia nerastných surovín, hodnotenia a sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín. Dokáže plánovať a navrhovať projekty základného aj aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach ložiskovej geológie, a to vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód. Je vedený tak, aby mohol riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v štátnej aj súkromnej sfére. Je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedecko-výskumnej práce na medzinárodnej úrovni.

Absolventi doktorandského študijného programu Ložisková geológia sú spôsobilí vykonávať najmä nasledujúce povolania. Niektoré z povolaní sú uvedené v Registri zamestnaní a Národnej sústave kvalifikácií:
•    Vedecko-technický pracovník výskumu, vyhľadávania a ťažby nerastných surovín
•    Vedecko-technický pracovník vo využívaní a ochrane prírodných zdrojov
•    Výskumný pracovník v odbore geológia
•    Vedecko-pedagogický pracovník v odbore školstvo-veda-výskum
•    Geológ (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-41449-32)
•    Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume
(https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-1710)
•    Mineralóg a petrológ (https://www.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-1704-32)
•    Špecialista pre štátnu geologickú správu (https://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/323)

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent doktorandského študijného programu Ložisková geológia má pomerne široké uplatnenie v súkromnom sektore, ako aj v štátnych organizáciách a v aplikovanom a základnom výskume doma i v zahraničí. Má potenciál sa zamestnať v prospekčných a ťažobných spoločnostiach, v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum, v inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov, sanáciou environmentálnych záťaží a územným plánovaním, ako aj v niektorými ďalšími oblasťami ako sú stavebná geológia, geotechnika alebo výskum materiálov. Prax v publikovaní vedeckých výstupov mu umožňuje pracovať v akademickom výskume a vo výskume pre prax. Absolventi sú pripravený tiež pracovať v štátnej správe a samospráve, vo výskumných inštitúciách, múzeách a ďalších geologických a gemologických organizáciách:
* štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania zaoberajúce sa testovaním kvality surovín a technických geomateriálov
* vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania
* geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov
* banské a ťažobné spoločnosti
* súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických organizáciách (geotechnika, vodohospodárstvo)
* environmentálno-ekologické organizácie a firmy
* organizácie zamerané na ochranu prírody
* ministerstvá a orgány štátnej správy
* regionálna a lokálna samospráva
* prírodovedné a vlastivedné múzeá
* cestovný ruch, geoparky a geoturistika, muzeológia

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 35
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: minimálne 9
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

1) Minimálne publikačné kritériá k obhajobe dizertačnej práce:
Základnou podmienkou začatia obhajoby dizertačnej práce je publikačná aktivita v rozsahu jednej Q1-Q3 WOS (JCR) V (vedeckej publikácie) a jednej V publikácie z kategórie Q1-Q4, kde kvartil časopisu môže pochádzať z databázy WOS (JCR) alebo z databázy SCOPUS (SJR). Spolu sú to 2 vedecké práce (kategória V), ktoré musia súvisieť s témou dizertačnej práce, pričom nezáleží na poradí v autorskom kolektíve

2) Kritériá pre odovzdanie dizertačnej práce ako súboru publikovaných prác.
Ak doktorand využije možnosť odovzdať dizertačnú prácu ako súbor článkov s komentárom, musí splniť nasledovné podmienky:
-minimálne 3 vedecké publikácie, z toho musia byť dve karentované práce kategórie Q1-Q3 a jedna práca môže byť kategórie Q1-Q4 (WOS - JCR alebo SCOPUS - SJR)
-minimálne v jednej práci musí byť doktorand prvý autor, prípadne korešpondenčný autor.