Paleontológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.  funkčné miesto profesorka [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.  [portál VŠ]

prof. Mgr. Martin Sabol, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD.   [portál VŠ]  

Personálne zabezpečenie stara verzia

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD., funkčné miesto profesor, e-mail: daniela.rehakovauniba.sk

Personálne zabezpečenie  [.pdf] [.docx]

Profil absolventa

Na štúdium môže byť prijatý absolvent, ktorý ukončil magisterské štúdium paleontológie alebo v príbuzne orientovanom magisterskom študijnom programe. Študijný plán pozostáva z predmetov orientovaných na konkrétne zadanie PhD práce, zo samoštúdia k téme prislúchajúcej odbornej literatúry a z odborných konzultácií pre danú problematiku u domácich a zahraničných špecialistov. Praktické skúsenosti získava študent spoluprácou na vedeckých projektoch a v rámci spolupráce s odbornými spoločnosťami a štátnymi inštitúciami v odbore. Absolvent dokáže samostatne vedecky a tvorivo pracovať, dokáže navrhovať a aplikovať nové metódy a postupy pri riešení problémov v súlade so svetovými trendmi a poznatkami. Získané poznatky spracováva a prezentuje pomocou moderných technológií. Nosné témy jadra znalostí mu dodávajú teoreticko-metodologický aparát umožňujúci vedecké bádanie, formulovanie vlastných metodických postupov na riešenie výskumných a vedeckých problémov, ich tvorivé aplikovanie v praxi, vytváranie informačných systémov a aplikačných databáz. Je schopný navrhovať metódy spracovania dát a prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na domácich i medzinárodných fórach vo vedeckých a odborných kruhoch, popularizovať a približovať študijný odbor a výsledky bádania aj širokej laickej verejnosti. Pri navrhovaní metód a postupov si je vedomý etických, právnych a environmentálnych aspektov navrhovaného spôsobu riešenia problému a uplatňuje ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Aplikuje zásady vedeckej práce a väzbu: výskum využite v praxi – ochrana. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií. Ovláda metódy paleontologického a geologického výskumu, dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, výskumných a praktických problémov. Navrhuje riešenia výskumných projektov, samostatne vykonáva terénny výskum, realizuje laboratórne práce, pracuje s modernými tematickými databázami a grafickými a štatistickými programami.

Absolvent študijného programu Paleontológia dokáže v súlade s najnovšími poznatkami paleontologického výskumu a s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti analyzovať a interpretovať fosílny záznam, dokáže zvládnuť taxonomický a systematický výskum fosílnych organizmov a tie využiť pre datovanie sedimentárnych komplexov opierajúce sa o významné globálne bioeventy. Na základe faciálnej analýzy dokáže sledovať meniace sa fosílne asociácie i celé spoločenstvá dávno žijúcich rastlín, stavovcov, mikro-a nanofosílnych organizmov a tak interpretovať podmienky a variabilitu prostredí, v ktorých sa život vyvíjal. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia budú povinné stáže na domácich alebo zahraničných inštitúciách (prostredníctvom schém CEEPUS, ERASMUS a iných projektov).

Absolvent  sa môže uplatniť v nasledovných organizáciách a oblastiach doma aj v zahraničí:
• vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ako sú univerzity, ústavy SAV a iné rezortné výskumné organizácie prírodovedného zamerania
• ministerstvá a orgány štátnej správy
• regionálna a lokálna samospráva
• prírodovedné a vlastivedné múzeá
• štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a paleontologického a environmentálneho  zamerania
• archeologické a environmentálno-ekologická inštitúcie a spoločnosti
• organizácie zamerané na ochranu prírody
• cestovný ruch, geoparky, geoturistika a muzeológia
• štátne aj súkromné organizácie zaoberajúce sa reštaurovaním a záchranou, ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent študijného programu Paleontológia nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe. Umožní mu to logická nadväznosť tematicky príbuzných geologických, paleontologických a biologických predmetov, tvoriacich študijný program, ktorými absolvent získa ucelený prehľad o vývoji biosféry v kontexte geologického vývoja planéty. Koncepcia doktorandského študijného programu umožňuje úspešnému absolventovi uchádzať sa o postdoktorandské štúdium na zahraničných univerzitných a vedeckých pracoviskách, ako aj o pracovnú pozíciu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, na Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v Štátnom ústave Dionýza Štúra, v naftovej spoločnosti Nafta a.s., v slovenských prírodovedne orientovaných múzeách, ale tiež v paleontologických a geologických zahraničných univerzitných, vedeckých i aplikačne orientovaných inštitúciách tohto zamerania.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 35
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 9
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Povinnosť doktoranda v dennej i externej forme štúdia do podania žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej skúšky vykázať evidované dve vedecké práce, v ktorých je doktorand prvým autorom:
1 vedecká práca evidovaná v databáze WOS a 1 vedecká práca evidovaná v databáze WOS alebo SCOPUS.
V odôvodnených prípadoch môže predseda Odborovej komisie uznať druhú prácu aj v štádiu rozhodnutia prijatia do tlače, po recenzných konaniach, čo dokladuje doktorand potvrdením z redakcie vydavateľstva, v ktorom je uvedené v ktorom čísle časopisu bude práca publikovaná.