Inžinierska geológia a hydrogeológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.  funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. David Krčmář, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Cieľom vzdelávania v rámci študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia je sprostredkovať študentom pokrok vo vede v oblasti výskumu príčin, vzájomnej interakcie aktivít človeka s geologickým prostredím a jej následkov , ukázať im všetky aspekty teórie, princípov, metodológie a praxe a naučiť ich samostatnej inžinierskogeologickej alebo hydrogeologickej vedeckej činnosti.

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore inžinierska geológia a hydrogeológia ovláda vedecké metódy výskumu v inžinierskej geológii a v hydrogeológii. V rámci štúdia sa môže špecializovať na inžiniersku geológiu alebo na hydrogeológiu. Predmety a samostatné štúdium pri špecializácii na inžiniersku geológiu sú orientované na moderné metódy racionálneho využívania geologického prostredia s dôrazom na prevenciu geologických hazardov a minimalizáciu geologického rizika, na moderné technológie prieskumných prác, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb a ich realizácie, technológie sanácie porúch stavieb, aj v kontexte ochrany kultúrneho dedičstva, netradičné stavebné materiály, moderné technológie zlepšovania horninového prostredia a jeho ochrany pred znečistením. Predmety a samostatné štúdium pri špecializácii na hydrogeológiu sú orientované na vyhľadávanie, prognózovanie vývoja, návrh využívania a ochrany množstiev a kvality podzemných vôd, na problematiku interakcie medzi podzemnou vodou a horninovým prostredím, ako aj medzi podzemnou vodou a technickými dielami, na hydrogeochemické hodnotenie a ochranu podzemných vôd, riešenie antropogénneho ovplyvnenia podzemných vôd a na možnosti ich ochrany, ako aj na problematiku racionálneho využívania minerálnych a geotermálnych vôd.
Absolvent dokáže navrhovať a aplikovať nové metódy a postupy pri riešení problémov v súlade so svetovými trendmi a poznatkami. Získané poznatky spracováva a prezentuje pomocou moderných technológií. Nosné témy jadra znalostí mu dodávajú teoreticko-metodologický aparát umožňujúci vedecké bádanie, formulovanie vlastných metodických postupov na riešenie výskumných a vedeckých problémov, ich tvorivé aplikovanie v praxi, vytváranie informačných systémov a aplikačných databáz. Je schopný navrhovať metódy spracovania dát a prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti  na domácich i medzinárodných fórach vo vedeckých a odborných kruhoch, popularizovať a približovať študijný odbor a výsledky bádania aj širokej laickej verejnosti. Pri navrhovaní metód a postupov si je vedomý etických, právnych a environmentálnych aspektov navrhovaného spôsobu riešenia problému a uplatňuje ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Aplikuje zásady vedeckej práce a väzbu: výskum – prieskum – využite v praxi – ochrana.

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe inžinierska geológia a hydrogeológia ovláda aplikácie geológie pri riešení problémov racionálneho využívania geologického prostredia, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, ich zakladania, výstavby a využívania. Pozná technológie prieskumných prác a zlepšovania horninového prostredia. Získal nadstavbové a pokročilé znalosti z oblasti hydrogeológie, je schopný riešiť úlohy hydrogeologického výskumu a prieskumu obyčajných, minerálnych a geotermálnych vôd, dokáže riešiť problémy znečistenia a ochrany podzemných vôd, ako aj sanácie environmentálnych záťaží. Ovláda spracovanie kvantitatívnych údajov o geologickom prostredí do databáz a ich využitie matematickými metódami a matematickým modelovaním. Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre teoretickú pripravenosť doktoranda z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporujú rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti inžinierskogeologickej a hydrogeologickej praxe. Výsledky vzdelávania sa prejavia aj na prehľade študenta v rovine metodologických prístupov v predmetnej problematike.


Uplatniteľnosť v praxi

Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventov doktorandského stupňa štúdia poskytujú široké možnosti ich uplatnenia. Univerzálnosť získaných poznatkov umožňuje ich uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolventi študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia sú spôsobilí vykonávať profesie:
Inžiniersky geológ a hydrogeológ vo vedecko-výskumných a výchovno-vzdelávacích inštitúciách prírodovedného zamerania;
Inžiniersky geológ a hydrogeológ v projektových organizáciách, laboratóriách a firmách zameraných na stavebno-geologické práce, vodné hospodárstvo – vyhľadávanie, zachytávanie využívanie a ochranu všetkých druhov podzemných vôd, ako aj sanácie znečistení a riešenie problematiky environmentálnych záťaží;
Inžiniersky geológ a hydrogeológ v organizáciách verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) v procese územného plánovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie;
Inžiniersky geológ v projektových organizáciách so zameraním na technické prieskumné práce pre investičnú výstavbu;
Inžiniersky geológ vo výskumných a projektových organizáciách so zameraním na mechaniku hornín a zemín;
Hydrogeológ v kúpeľoch, resp. plniarňach minerálnych vôd;
Hydrogeológ v ťažobných závodoch ložísk nerastných surovín.
Komora stavebných inžinierov akceptuje profilové inžinierskogeologické predmety absolvované v tomto študijnom programe, preto sa po získaní potrebnej praxe a doplnení určitých skúšok na STU absolventi môžu uchádzať o autorizáciu a následne pracovať ako autorizovaný stavebný inžinier pre stavebný dozor a geotechnické konštrukcie.

Absolventi študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia sa úspešne uplatnili jednak v akademickej sfére, ako samostatní vedeckí pracovníci, alebo odborní asistenti. Tiež vo sfére verejnej správy, ktorú predstavujú inštitúcie ako Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenský vodohospodársky podnik častokrát vo vedúcich funkciách. Viacerí absolventi tretieho stupňa štúdia pracujú v štátnej správe, priamo na Ministerstve životného prostredia a rezortných inštitúciách ako je Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody, Inšpekcia životného prostredia, a na environmentálnych oddeleniach samospráv a oddeleniach územného plánovania. Absolventi sú veľmi žiadaní a uplatňujú sa i v súkromnom sektore – vo firmách s geologickým, banským, geotechnickým, hydrogeologickým a environmentálnym zameraním – ako napríklad Envigeo, a. s. , GeoSlovakia, s. r. o., Hess-Comgeo, s. r. o., INGEO a. s., GEOFOS s.r.o. a mnohé iné. Rovnako tak sa uplatnili aj v rámci vodárenských firiem, ktoré zabezpečujú dodávky pitnej vody pre obyvateľov Slovenska, ako aj v sektore kúpeľníctva a využívania termálnych vôd. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že absolventi tretieho stupňa štúdia sú na pozíciách dôležitých pre hospodárstvo a spoločnosť, častokrát vo vedúcich pozíciách, či už v štátnej, verejnej alebo súkromnej sfére.


Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Prvý alebo korešpondujúci autor jedného Q1-Q3 (JCR) V3 (vedecký výstup publikačnej činnosti v časopise) a autor jedného Q1-Q4 (indexovaný v rôznych databázach) V3 (vedecký výstup publikačnej činnosti v časopise).