Významní absolventi a pracovníci katedry

Významní absolventi katedry

Meno Popis
Ing. Slavomil Ďurovič, CSc. absolvent a pracovník katedry, kryštalograf, kryštalochemik
prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. pracovník katedry, prof. na TU v Košiciach, hosť. prof. v Aachene, kryštalochemik
prof. RNDr. Ján Šalát absolvent a pracovník katedry, prof. na baníckej fakulte VŠT v Košiciach, mineralóg a petrograf
prof. RNDr. Emil Makovický absolvent, profesor univerzity v Kodani, kryštalograf
prof. RNDr. Ing. Vladimír Kupčík, CSc. absolvent, profesor univerzity v Göttingene, kryštalograf
prof. Dr. Tibor Gašparík absolvent, profesor na Stony Brook University, New York, USA, petrológ
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. absolvent, docent TU Košice, riaditel ŠGÚDŠ, petrograf, geológ
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc. absolvent a viacročný pracovník katedry, hosťujúci docent, výskum geofluíd
RNDr. Marian Janák, DrSc. absolvent a dlhoročný pracovník katedry, metamorfný petrológ
prof. Juraj Majzlan absolvent, hosťujúci profesor UK, ako profesor univerzity v Jene, environmentálna mineralógia, biomineralógia
Dr. Alexander Smirnov absolvent, neskôr od r. 2000 doktorand, postdoktorand a vedecký pracovník na Carnegie Institution, Washington a Stony Brook University, New York USA;
doc. Jaroslav Pršek, PhD. absolvent a pracovník katedry, docent v Krakove, mineralóg
Zoltán Demján absolvent. Jeden z najúspešnejších slovenských výškových horolezcov, manažérov a absolventov Prírodovedeckej fakulty UK – odbor geológia

K významným pracovníkom radíme aj ďalších členov katedry, ktorí boli zahraničnými expertmi pri vyhľadávaní a prieskume nerastných surovín (doc. Ďurovič, doc. Hvožďara, Dr. Krivý, Dr. Siegl, Dr. Greguš), resp. členov katedry, ktorí učili na univerzitách v zahraničí a tým reprezentovali katedru (doc. Dyda)

prof. Miroslav Koděra, prof. Jakub Kamenický, prof. Ernest Krist, prof. Dušan Hovorka, prof. Anna Vozárová, prof. Martin Chovan, doc. Pavel Fejdi, prof. Marián Putiš –  absolventi a dlhoroční pracovníci katedry, založili svoje vedecké školy v najrôznejších špecializáciách mineralógie a petrológie, získali medzinárodné uznanie.

Naši absolventi pokračujúci v doktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách

Rok Meno Univerzita
1998-2001 Juraj Majzlan Davis, Princeton, USA, od 2004 – odborný asistent na Univerzite vo Freiburgu, Nemecko
2000-2004 Alexander Smirnov Stony Brook University, USA
2001 Jaroslav Pršek Univerzita v Kodani
2002-2004 Juraj Farkaš McGill University, Kanada
2002-2004 Martin Danišík Univerzita v Tübingene, Nemecko
2004 Richard Laffers Stony Brook University, USA