Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členstvo a funkcie pracovníkov v medzinárodných vedeckých organizáciách

doc. RNDr. Vincent Ďurovič CSc. – člen medzinárodnej sedimentologickej spoločnosti v Tróji (New York, USA);

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. – vedúci národných pracovných skupín IGCP/UNESCO projektov, člen národnej skupiny pre magmatizmus KBGA; 

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. – komisia pre rudnú mineralógiu IMA, vo výbore národnej skupiny IAGOD a KBGA; 

doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. – členka komisie IMA pre Mineralogical Abstracts; 

prof. RNDr. Jakub Kamenický, CSc.  člen Rakúskej geologickej spoločnosti, člen Švajčiarskej mineralogicko-petrografickej spoločnosti;

prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc.  člen komisie IMA pre Mineralogical Abstracts, člen komisie KBGA;

prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. – člen komisie pre metamorfizmus a magmatizmus KBGA:

RNDr. Galina Vlčeková-Andrusovová, CSc. – členka IAGOD; 

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. – viceprezidentka Sedimentárnej komisie KBGA a členka národnej metamorfnej komsie KBGA; 

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – člen IASTG (International Association of Structural/Tectonic Geologists); člen tektonickej skupiny Karpatobalkánskej geologickej asociácie;

doc. RND. Pavel Fejdi, CSc. bol členom česko – slovenského regionálního krystalografického komitétu (1990 – 1994).

prof. RND. Pavel Uher, CSc. – národný reprezentant v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA)

doc. Peter Bačík, PhD. - zástupca Slovenska v Komisii pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu v rámci Medzinárodnej mineralogickej asociácie (CNMNC IMA)

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. – zástupca Slovenska v komisii pre múzeá v rámci medzinárodnej mineralogickej asociácie (CM IMA); jedinný zástupca Slovenska v Spoločnosti profesionálov mineralogických muzeí