Chemické horizonty

https://schems.sk/chemicke-horizonty/

Milí fanúšikovia chémie,

po dlhšej pauze spôsobenej pretrvávajúcou pandémiou u nás je nám potešením oznámiť vám, že sa vracia jeden z tradičných pilierov SCHS - Chemické horizonty. Túto agendu bude mať na starosti nový člen predsedníctva SCHS doc. Ivan Šalitroš.

Cyklus prednášok Chemické horizonty predstavuje akciu organizovanú SCHS od roku 2005. Hlavnými cieľmi tejto akcie je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú sčasti popularizačne ale aj sčasti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v danom smere chémie. Týmto spôsobom sa budú snažiť rozšíriť chemické horizonty nás všetkých. Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do roka počas letných a zimných semestrov.

Video záznamy prednášok na Youtube

https://www.youtube.com/@chemickehorizonty7061/videos

**************************************************

2024/06/12
Metal ions affecting antibiotic action

2024/04/24
Nucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

2024/02/07
Chemická olympiáda a súvisiace vzdelávacie aktivity pre mladých chemikov

2023/11/18
Voltampérometrické metodológie a aplikácie v analytickej chémii alebo polarografia po skoro sto rokoch

2023/10/17
Carbohydrate Synthesis for Solving Biological Problems

2023/04/12
Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

2023/01/11
Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.

2022/06/22
Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

2022/04/28
Prednáška: Biologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu

2022/01/19
Prednáška: História odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

2021/11/03
Prednáška: Zeolity – história, súčasnosť a perspektívy

2021/06/16
Prednáška o petrochemickom priemysle


2021/05/26
Prednáška "Mechanically Induced Chemistry of Oxides"

Kontakt

Assoc. Prof. Ivan Šalitroš, DSc.
ivan.salitrosstuba.sk
Department of Inorganic chemistry
Faculty of chemical and food technology
Radlinského 9
Bratislava, SK-812 37
ORCID: 0000-0003-3856-0399
researcherID:  I-4417-2012