2022/06/22 Prednáška: Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu

 Ing. Ivan Janotka, DrSc.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS), Studená 3, 821 04 Bratislava

email: janotkatsus.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 22. júna 2022 14:00

Prednáška bude zameraná na prezentáciu kontrahovaného výskumu realizovaného v TSÚS  a využitie spojenia „sveta“ chémie so stavebnou praxou. Prezentácia sa zameriava  na základnú charakteristiku cementov a kinetiku tvorby väzných hydratačných produktov, na dôležité vlastnosti kameniva, prímesí, prísad a overenie ich spôsobilosti ako funkčných materiálov v konštrukčnom betóne. Ďalej objasňuje požiadavky kladené na betón, včítane stanovenia k-hodnoty nových prímesí, ktorú vyžaduje EN a určenia ich aspektov trvanlivosti z hľadiska ich chemickej odolnosti proti pôsobeniu agresívnych médií. Postupy stanovenia k-hodnoty a overenia odolnosti betónov sú na Slovensku jedinečné a boli vytvorené prepojením dlhoročných skúseností a znalostí z oblasti chémie a stavebníctva. Prednáška popisuje rôzne druhy agresivity betónu a predkladá návod ako sa proti ním brániť. Na tento účel prezentuje nedeštruktívne, deštruktívne a chemické metódy diagnostiky konštrukčného betónu s prioritným dôrazom na mostné objekty. Na záver sumarizuje hlavné smery kontrahovaného výskumu a prehľad činností potrebných pre certifikáciu novo-vyvinutého stavebného produktu do praxe. 

Kontakt

Assoc. Prof. Ivan Šalitroš
ivan.salitrosstuba.sk
Department of Inorganic chemistry
Faculty of chemical and food technology
Radlinského 9
Bratislava, SK-812 37
ORCID: 0000-0003-3856-0399
researcherID:  I-4417-2012

https://schems.sk/chemicke-horizonty/