2021/11/03 Prednáška: Zeolity – história, súčasnosť a perspektívy

Cyklus prednášok Chemické horizonty je späť!

Ďalšia online prednáška bude v stredu 03. novembra 2021 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. Novembrová téma bude zameraná na priemyselnú katalýzu a prednášajúci Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. nás oboznámi s históriu, štruktúrou, klasifikáciou a priemyselným významom zeolitov

Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD.*: Zeolity – história, súčasnosť a perspektívy

*Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy

online prednáška cez MS Teams
03. novembra 2021 14:00

Prednáška sa zaoberá históriou zeolitov od vzniku pojmu „zeolit“, spojeného s objavom nezvyčajného minerálu v pukline sopečných vyvrelín v r. 1756, cez takmer dve storočia objavovania ďalších desiatok prírodných zeolitov ako raritných kryštálov v sopečných vyvrelinách až po objav obrovských ložísk prírodných zeolitov v horninách sedimentárno – vulkanického pôvodu v 30-tych rokoch 20. storočia. História pokračovala prípravou prvých syntetických zeolitov A, X a Y v 60-tych rokoch 20. storočia, syntetických zeolitov pribúdalo a v súčasnosti pojem „zeolit“ označuje vyše 250 rôznych zeolitových štruktúr hlinitokremičitanov (z ktorých okolo 65 sa nachádza aj v prírode), aj keď iba cca 15-20 z nich nachádza sorpčné (selektívna sorpcia – molekulovo-sitový efekt), iónovýmenné a katalytické aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva. V prednáške bude popísaná aj história objavu a aplikácie slovenského prírodného zeolitu – klinoptilolitu. Na pracovisku autora (pôvodne Katedra technológie ropy ChTF STU) – sa s výskumom aplikácie zeolitov v heterogénnej katalýze začalo hneď po objave klinoptilolitu, čiastočne sa výskum venoval aj lokálne sa vyskytujúcemu prírodnému mordenitu, a po prvých syntézach zeolitov vo VURUPe (Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny) sa začali v rámci spolupráce testovať aj tieto syntetické zeolity. V prednáške budú prezentované hlavné, zásadné výsledky vo výskume aplikácie prírodných a hlavne syntetických zeolitov ako kyslých a difunkčných katalyzátorov vo významných rafinérskych aj petrochemických procesoch na pracovisku autora, ktorým bolo Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT STU, ktoré sa neskôr zlúčilo s Oddelením organickej technológie. Súčasne budú naznačené perspektívy v rozvoji syntéz a modifikácií zeolitov do budúcnosti.

Kontakt

Assoc. Prof. Ivan Šalitroš
ivan.salitrosstuba.sk
Department of Inorganic chemistry
Faculty of chemical and food technology
Radlinského 9
Bratislava, SK-812 37
ORCID: 0000-0003-3856-0399
researcherID:  I-4417-2012