18.08.2017 Prednáška The mechanism of heavy metal hyperaccumulation

Pozvánka na prednášku

Katedra fyziológie rastlín (KFR) si Vás dovoľuje pozvať na prednášku prof. Tingqiang Li, Zheijang Univ., (Ministry of Education Key Laboratory of Environmental Remediation and Ecological Health), Hangzhou, China. Pobyt prof. Li podporil program ERASMUS+. Skupina prof. Li sa zaslúžila o objavenie dôležitého hyperakumulátora kadmia a zinku Sedum alfredii. Doktorandka (Dr. Qi Tao) z tejto skupiny, bola na ročnom študijnom pobyte na našom pracovisku minulý rok.

Prednáška s názvom:

The mechanism of heavy metal hyperaccumulation

sa uskutoční v piatok 18. 8. 2017 o 10,30 hod. v seminárnej miestnosti KFR B2 - 117A.

Všetkých srdečne pozývame

Za KFR Alexander Lux, alexander.luxuniba.sk