Naozaj rastú koreňové vlásky len svojím vrcholom?

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku
„Naozaj rastú koreňové vlásky len svojím vrcholom?“

16. november 2022 o 13:00
Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť AMOS

Prednášajúci: Mgr. Jozef Mravec, PhD.
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Nitra
& Department of Plant and Environmental Sciences, University of Kopenhagen, Denmark

Za organizátorov
Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg]