Voľby dekana PriF UK

Termíny

22.04.2022 - návrhy kandidátov na dekana

03.05.2022 o 13,00 v CH1-1  Verejná prezentácia kandidátov na dekana

06.05.2022 o 9,00 v CH1-1  Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK - voľby kandidáta na dekana

Výsledky volieb

Kandidáti

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Životopis [.pdf]

Programové prehlásenie [.pdf]

Navrhovatelia [.docx]

[.pdf1]  [.pdf2]  [.pdf3]  [.pdf4]  [.pdf5]

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Životopis [.pdf]

Programové prehlásenie [.pdf]

Navrhovatelia [.docx]  [.pdf]

 

 

Vyhlásenie volieb

Uznesenia  k bodu č. 6 (Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027) programu zasadnutia AS PriF UK zo dňa 18. 3. 2022


1. Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2023 - 31. 1. 2027 s nasledovným harmonogramom:

  1. Navrhovanie kandidátov: odo dňa vyhlásenia volieb do 22. 4. 2022 do 12.00 hod.
  2. Návrhy kandidátov na dekana, ich stručných pracovných životopisov a programového prehlásenia budú zverejňované pribežne odo dňa vyhlásenia volieb 18. 3. 2022 do 22. 4. 2022, vždy najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní návrhu, najneskôr do 22. 4. 2022.
  3. Verejná prezentácia kandidátov na dekana na spoločnom zasadnutí AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK: 03. 05. 2022 v čase od 13.00 hod. v miestnosti CH1‐1.
  4. Voľby kandidáta na dekana PriF UK: 06. 05. 2022 od 9.00 hod. na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK v  miestnosti CH1‐1.

V zmysle čl. 19 Štatútu PriF UK a čl. 13 Zásad volieb do AS PriF UK majú právo navrhovať  kandidáta  členovia senátu, dekan, prodekani, pracoviská fakulty alebo ostatní  členovia Akademickej obce PriF UK petíciou minimálne 30 členov Akademickej obce PriF UK.

Návrh kandidáta na dekana sa predkladá na formulári schválenom AS PriF UK. Súčasťou návrhu je stručný pracovný životopis a programové prehlásenie, ktoré vypracuje kandidát. Návrh musí obsahovať  súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana PriF UK a súhlas so zverejnením osobných údajov v súvislosti s kandidatúrou.

Zoznam kandidátov, ich pracovný životopis a programové prehlásenie bude zverejnené na informačnej tabuli AS PriF UK a na internetovej stránke fakulty.

Návrh kandidáta na funkciu dekana PriF UK je potrebné v uvedenom termíne doručiť  predsedníčke volebnej a mandátovej komisie Mgr. Blanke Lehotskej, PhD. prostredníctvom podateľne a súčasne aj v elektronickej podobe zaslať  na e‐mailové adresy: prif.pas@uniba.sk a blanka.lehotska@uniba.sk.

Adresa predsedníčky volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:  

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Katedra environmentálnej ekológie  a manažmentu krajiny
Mlynská dolina, Ilkovičova 6  
842 15 Bratislava 4

Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na internetovej stránke fakulty pod označením „Voľby dekana PriF UK“.

Formulár pre navrhovanie kandidátov na dekana [.docx]  

Vyhlásenie a priebeh volieb kandidáta na dekana sa riadi vnútorným predpisom „Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave“, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://fns.uniba.sk/senat/.

Zasady_volieb_do_ASPRIFUK_2014_uplne_znenie_schvalene_23.5.2014.pdf

Zasady_volieb_do_ASPRIFUK_2014_dodatok_c1_schvalene_23.5.2014.pdf