2022/01/25 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Online linka

Pozvánka na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 25.01.2022 (utorok) o 13:00 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Na zasadnutí komisie budú prerokovávané materiály k bodom 5 a 6 programu (Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte; Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023).

Vaše prípadné pripomienky zasielajte na adresu prif.pas@uniba.sk.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

Mgr. Lucia Olexová, PhD.
predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK