2022/03/18 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Linka na meeting

dňa 18.03.2022 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 18. 3. 2022 o 9:00 hodine
 
Program:
 
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.
5. Rokovanie o uznesení Akademického senátu PriF UK schválené spôsobom per-rollam dňa 16. 02. 2022 podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PriF UK.
6. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027.
7. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave.
8. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
9. Rôzne.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK K

Prílohy

Pozvánka  [.docx]  [.pdf]

2022-02-28 Zápisnica PAS [.docx]

2022-3-18 Zápisnica

2022-02-16 Zápisnica per rollam [.pdf]

2022-03-15 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf]

Formulár pre návrh kandidáta na dekana 2022 [.docx]

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana 18.3.2022 [.pdf]

Podmienky prijimacieho konania na Mgr. studium na PriF UK 2022-2023 [.docx]

 

 

 

 

 

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************