2022/01/28 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Linka na meeting

dňa 28.01.2022 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“  
 
dňa 28. 1. 2022 o 9:00 hodine
 
s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie.  
2. Schválenie programu zasadnutia.  
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 2027 a jeho konkretizácia.
5. Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy  na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte.
6. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.
7. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave.
8. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
9. Rôzne.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK K

Prílohy

Pozvánka  [.docx]

2022-01-28 zápisnica [.pdf] 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************