Diskusné stretnutie členov Akademickej obce PriF UK

21.02.2022 o 10.30 hod. online

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, predovšetkým študenti,

v súvislosti s prerokovávaním návrhu novely Zákona o VŠ v NR SR prijal Akademický senát PriF UK dňa 16.02.2022 uznesenie, ktorým sa pripája k „Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“, ktorú 09.02.2022 vydala Rada vysokých škôl SR. Následne Rektor UK aj dekan PriF UK udelili študentom na deň protestu 21. 02. 2022 rektorské i dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentami o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK aj PriF UK k novele Zákona o VŠ.  

Keďže návrh postúpil do druhého čítania, ide o jednu z posledných príležitostí prejaviť aj touto formou protestu principiálny nesúhlas z najzásadnejšími zmenami, ktoré tento návrh prináša – predovšetkým s okliešťovaním akademickej samosprávy a možnou politizáciou VŠ. Osobne pokladám tento návrh za najzávažnejší útok na slobodu, autonómiu a apolitickosť vysokých škôl od Novembra 1989.

Rád by som využil príležitosť a pozval všetkých študentov, ale aj ďalších členov akademickej obce PriF UK, ktorí majú o túto problematiku záujem, na online Diskusné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 21.02.2022 o 10.30 hod. na platforme MS Teams. Cieľom stretnutia je oboznámiť Vás s kľúčovými výhradami UK voči predkladanej novele, ale aj vytvorenie priestoru na širšiu diskusiu na túto tému. Pozvanie prijal aj dekan fakulty prof. P. Fedor.  

Link na stretnutie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM1Y2Y1YjYtMzEwMy00NDA3LWE5YzItM2RmOGE3YzMzZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d


Doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda Akademického senátu PriF UK

Aktualizácia

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, predovšetkým študenti,

dovoľte, aby som Vás informoval, že okrem "Diskusného stretnutia akademickej obce PriF UK k problematike novely zákona o VŠ", ktoré sa bude konať 21.02.2022 o 10.30 hod. a na ktoré sme Vám už zaslali pozvánku a tešíme sa na Vás:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM1Y2Y1YjYtMzEwMy00NDA3LWE5YzItM2RmOGE3YzMzZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d

pripravili naši kolegovia z UK v rámci protestného prerušenia výuky, 21.02.2022 aj ďalší zaujímavý program, na ktorý Ste všetci taktiež srdečne pozvaní:

„Pozývame vás na diskusiu Vysvetľujeme & Diskutujeme, ktorá sa uskutoční 21. 2. 2022 v rámci rektorského voľna. Využite svoj čas efektívne, zorientuje sa v problematike a vypočujte si rôzne pohľady na novelu zákona o VŠ celej akademickej obci. Vysielanie diskusie bude prebiehať na YouTube kanále https://www.youtube.com/c/UniverzitaKomensk%C3%A9hovBratislave.

PROGRAM:  

UNIVERZITNÁ VEREJNOPRÁVNOSŤ – SÚČASŤ SLUŽBY VEREJNOSTI    
doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD., 10.00 – 10.40 hod.

STRUČNÉ DEJINY REFORIEM VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU   
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., 10.50 – 11.30 hod.

DISKUSIA: PREČO JE AUTONÓMIA VYSOKÝCH ŠKÔL POTREBNÁ?    
prof. Ing. Ján Rudy, PhD. Braňo Vargic a Lukáš Bakoš, 11.40 – 12.20 hod.“

Informácie nájdete na https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vysvetlujeme-a-diskutujeme/

Verím, že tí z Vás, ktorých táto problematika zaujíma, budú mať takto možnosť vybrať si v rámci dňa protestu vhodné podujatie

S pozdravom

Doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK