2022/01/25 Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

Online linka

Pozývam Vás na zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 25.01.2022 (utorok) o 15:15 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Na zasadnutí komisie budú prerokovávané materiály k bodom 4 a 5 programu (Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 2027 a jeho konkretizácia;  Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte).

Vaše prípadné pripomienky zasielajte na adresu prif.pas@uniba.sk.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
predseda Legislatívnej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK