2022/05/27 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 27.05.2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 21. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 27. 5. 2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Program

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2022, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022, Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.
5. Výročná správa fakulty za rok 2021.
6. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2021.
7. Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2021.
8. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
9. Rôzne.
10. Záver.

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf] [.docx]

Zápisnica [.docx]

2022-05-24 Zápisnica Rozpočtová komisia [.pdf]

Výročná správa fakulty za rok 2021 [.pdf] 

Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2021 [.pdf]

Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2021 [.pdf]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************