2018/10/29 Svetový atlas dezertifikácie - Ako strácame pôdu pod nohami

Dovoľte mi, aby som Vás v mene prof. Vladimíra Šuchu  (generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie)

pozval na podujatie  

Svetový atlas dezertifikácie - Ako strácame pôdu pod nohami,

ktoré spoluorganizujú Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

a Základná škola Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.

Podujatie sa uskutoční 29. októbra 2018 od 10.00 hod.

na Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.

Peter Uhlík, peter.uhlikuniba.sk
Katedra ložiskovej geológie PriF UK

Program

Program [.doc]

Svetový atlas dezertifikácie

Ako strácame pôdu pod nohami

Základná škola Maximiliána Hella, Štiavnické Bane

29. októbra 2018

Spôsob a rozsah využívania prírodných zdrojov zo strany človeka je dnes najväčšou hrozbou pre jeho prežitie a zachovanie života na Zemi, ako ho poznáme. Prostredie, v ktorom žijeme, sa naším pričinením radikálne mení a človek nesie najväčšiu zodpovednosť za globálne otepľovanie, znehodnocovanie pôdy, znečisťovanie ovzdušia a vody, či vymieranie živočíšnych druhov. Ak chceme našu planétu zachovať pre budúce generácie, musíme urýchlene zmeniť spôsob, akým s prírodnými zdrojmi zaobchádzame.

Tretie vydanie Svetového atlasu dezertifikácie mapuje vplyv ľudskej činnosti a rastúcej spotreby na životné prostredie za posledných dvadsať rokov a ponúka nové pohľady na akútny problém znehodnocovania pôdy, jeho príčiny, dôsledky, ale aj možnosti nápravy.

Ročne sa na celom svete znehodnotí pôda zodpovedajúca polovici rozlohy Európskej únie (4,18 milióna km²), pričom najpostihnutejšie sú Afrika a Ázia. Dnes je znehodnotených už 75% pevniny a do roku 2050 by tento podiel mohol prekročiť 90%. Na úrovni EÚ dezertifikácia postihuje 8 % územia,  najmä v južnej, východnej a strednej Európe vrátane Slovenska. Podľa odhadov by do roku 2050 v dôsledku súvisiacich problémov mohlo byť vysídlených až 700 miliónov ľudí.

Znehodnocovanie pôdy je celosvetovým problémom, ale dochádza k nemu na miestnej úrovni a jeho riešenie si vyžaduje väčšiu angažovanosť a účinnejšiu spoluprácu. Aj preto Spoločné výskumné centrum Európskej komisie nadviazalo spoluprácu so Základnou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, ktorá je jedinečným príkladom úspešného prepojenia vzdelávania s ochranou prírody na lokálnej úrovni.

Cieľom spoločného podujatia je predstaviť novú publikáciu, ktorú pripravili vedci v Európskej komisii s využitím najnovších poznatkov a metód spracovania údajov, a zároveň zapojiť mladú generáciu do diskusie s predstaviteľmi európskych inštitúcií, vlády a regionálnej samosprávy, ako aj s vedcami o globálnych výzvach súvisiacich s ochranou životného prostredia, možnostiach ich riešenia a význame zodpovednosti a spolupráce na všetkých úrovniach.

Účastníci: Predpokladá sa účasť približne 100 pozvaných hostí, žiakov a študentov.

Program

10:00-10:10 Privítanie – Pavel Michal, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella

10:10-10:20 Príhovor – Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

10:20-10:40 Prezentácia Svetového atlasu dezertifikácie – Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie

10:30-11:30 Panelová diskusia so študentmi

Moderátor: Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie

Diskutujúci:    

  • Viliam Pichler, dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
  • Juraj Jurica, riaditeľ Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa - Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
  • Lucia Mišíková, pedagogický pracovník, Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella

11:30-12:30 Prehliadka výstavy a areálu školy a sprievodný program so zapojením žiakov školy

12:30-13:30 Bufetový obed v priestoroch školy