Docent Ferák ocenený Veľkou zlatou medailou

Dňa 22. 06. 2018 na návrh dekana fakulty doc. Triznu udelil na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského doc. RNDr. Vladimírovi Ferákovi, CSc. za

1. originálny a nadčasový výskum v oblasti molekulárnej genetiky človeka v európskom a svetovom meradle,

2. výnimočné pedagogické schopnosti, ktoré malo šťastie využiť niekoľko generácií študentov,

3. zásadný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty vo funkcii dekana, vedúceho katedry a dlhoročného člena Vedeckej rady,

4. popularizačné aktivity a

5. šírenie dobrého mena Prírodovedeckej fakulty, resp. celej Univerzity Komenského v Bratislave.

Ocenenému doc. Ferákovi srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom môžete šípkou vpravo -> prejsť na ďalšiu fotku.