Darujte 2 % z dane pre neziskovy fond Univerzity Komenského (list rektora UK)

Do konca apríla môžu fyzické osoby (zamestnanci Univerzity Komenského) darovať 2 % z dane neinvestičnému fondu Univerzity Komenského

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť v čase, keď máme možnosť sami rozhodnúť o tom, kto dostane 2 % z našich minuloročných daní. Opäť je tu teda príležitosť, keď našu finančnú podporu môže získať príjemca, o ktorom nerozhodujú paragrafy či cudzie záujmy, ale iba náš rozum a cit.

Preto sa na Vás, obraciam s prosbou, aby ste podporili vzdelávanie poskytované našou alma mater, a to prostredníctvom neinvestičného fondu.

Univerzita Komenského, n. f.
IČO: 30845831
Šafárikovo nám. 78/6, 811 02  Bratislava

Finančné prostriedky, ktoré univerzita aj Vaším pričinením týmto spôsobom získa, budú použité výlučne na zníženie priamych nákladov študentov spojených so štúdiom a na podporu projektov, ktorých riešiteľmi sú naši poslucháči. Spôsob a účel použitia týchto prostriedkov sa každý rok zverejňuje v súlade s platnými predpismi.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu univerzitu, je potrebné zohľadniť, či si podávate daňové priznanie sami alebo prostredníctvom Vášho zamestnávateľa. Pokiaľ podávate daňové priznanie sami, toto rozhodnutie môže byť priamo súčasťou daňového priznania. Ak ste zamestnanci, vyplnené priložené tlačivá (vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu) je potrebné doručiť daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska do konca apríla.

Zároveň využívam túto príležitosť, aby som sa úprimne poďakoval všetkým tým z Vás, ktorí ste nám už aj v predchádzajúcich rokoch prejavili dôveru asignáciou 2 % z daní v prospech neinvestičného fondu Univerzity Komenského.

Ďakujem Vám za porozumenie a pomoc.

S úctou
                                                                                                           
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bližšie informácie a tlačivá nájdete na webe Univerzity Komenského