2018/09/24 Slávnostné otvorenie 100. akademického roka na Univerzite Komenského

POZVÁNKA

REKTOR UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol MIČIETA, PhD.

a PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
prof. RNDr. Daniel ŠEVČOVIČ, DrSc.

Vás pozývajú na

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

pri príležitosti otvorenia 100. akademického roka na UK,

ktoré sa uskutoční

dňa 24. septembra 2018 o 11.00 hod.

v Aule Univerzity Komenskéhok, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

PROGRAM

Úvodné slovo – prorektorka UK pre študijné veci

Slávnostný príhovor rektora UK

Hudobné vystúpenie

Pozvánka   [.pdf]  [.jpg]