Štipendiá, granty a ocenenia doktorandov

Ocenenie je reflexiou špičkového výskumu študentov doktorandského štúdia, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére.  

Štipendiá