Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry.  

Usmernenie k obhajobe DP pre akademický rok 2021/2022 [.pdf]  [.docx]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce [.doc]

Sprievodca obhajobou dizertačnej práce na PriF UK  [.pdf]  [.docx]

Minimálne publikačné kritériá pre obhajobu dizertačnej práce [.xlsx] [.pdf]

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy [.docx]

Termíny spracovania dizertačných prác

Obhajoby PhD. dizertačných, doktorandských prác  

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 11.06.2019)

Vysporiadanie záväzkov

Poučenie k dohode o vykonaní práce