Preukaz ISIC

ISIC

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/preukazy/isic/

Cenník služieb (ISIC)

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/preukazy/cennik-sluzieb/ 

Spôsob úhrady poplatku:

účet v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845

variabilný symbol: 399

poznámka: meno a priezvisko doktoranda

názov účtu: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

banka: Štátna pokladnica

Dokladom o úhrade sa preukazujete na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia, kde Vám bude aktivovaný preukaz, prípadne vydaná známka!

Upozorňujeme, že bez preukázania úhrady poplatku za známku ISIC, NO ISIC alebo EXTERNISTA nie je možné aktivovať váš preukaz!

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie študentského preukazu (strata, odcudzenie, poškodenie)