Cena dekana

Ocenenie je reflexiou špičkového výskumu študentov doktorandského štúdia, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére.

Cenu udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doktorandom za výnimočný vedecký publikovaný výstup v rámci ich dizertačnej práce v troch kategóriach:

1. Chemické vedy

2. Biologické vedy

3. Vedy o Zemi

Nominácie z environmentálnych a ekologických vied sa podávajú do jednej z týchto troch kategórii podľa špecifického zamerania.

Nominácie podávajú školitelia doktorandov alokovaných na PriF UK aj externých vzdelávacích inštitúciách (EVI) na SAV v elektronickej podobe najneskôr do 5. mája 2023 vrátane. Vyplnený a navrhovateľom podpísaný formulár nominácie pre rok 2023 zasielajte prosím oskenovaný.  

Povinnou prílohou nominácie je okrem vyplneného formuláru, printscreen z EPC z ústrednej knižnice PriF UK a pdf publikácie. V odôvodnených prípadoch výpis z EPC nahrádza oskenované potvrdenie z príslušnej redakcie o prijatí do tlače po úspešnej recenzii (spolu s rukopisom štúdie v pdf formáte; uplatňuje sa u doktorandov v poslednom ročníku štúdia).

Posúdením a vyhodnotením návrhov sa budú zaoberať odborné komisie, ktoré už tradične tvoria spravidla členovia Vedeckej Rady PriF UK.  

Kompletné návrhy zasielajte výlučne elektronicky na adresu referátu pre doktorandské štúdium PhDdepartment@live.uniba.sk (Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, referát doktorandského štúdia).

Nominácia na cenu dekana PriF UK v Bratislave pre študentov doktorandského štúdia [.doc]