Cena dekana

Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia

Ocenenie je reflexiou špičkového výskumu študentov doktorandského štúdia, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére.

Cenu udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doktorandom za výnimočný vedecký publikovaný výstup v rámci ich dizertačnej práce najviac v troch kategóriach:

1. Chemické a biologické vedy

2. Vedy o Zemi

3. Aplikované prírodovedné disciplíny

Nominácie podávajú školitelia študentov doktorandského štúdia v rámci PriF UK, vrátane doktorandov na príslušných externých vzdelávacích inštitúciach, na predpísanom tlačive do 15. mája príslušného akademického roku. Súčasťou návrhu je kópia nominovanej vedeckej publikácie, v odôvodnejných prípadoch potvrdenie o prijatí do tlače (spolu s rukopisom štúdie). Svoje rozhodnutie udeliť cenu môže dekan postaviť na návrhu ním a pre tento účel menovanej komisie, ktorá okrem iného starostlivo posúdi kvalitu publikácie, jej relevantnosť v rámci nominovanej kategórie, prínos či aktívny podiel doktoranda. Ocenenie sa udeľuje na poslednom zasadnutí Vedeckej rady PriF UK v príslušnom akademickom roku (obyčajne v júni).

Nominácia na cenu dekana PriF UK v Bratislave pre študentov doktorandského štúdia