Edu Workshop GSGM 2024

6. edukačný workshop o univerzitnom vzdelávaní genetiky

Séria česko-slovenských edukačných workshopov pokračuje 6. ročníkom s názvom Využitie umelej inteligencie vo výučbe genetiky. Workshop sa uskutoční 31. mája 2024 (piatok) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Účasť na seminári vyžaduje bezplatnú registráciu:

https://forms.office.com/e/dDQdUJmTDg

Cieľom workshopu je diskutovať o nekonvenčných technikách vyučovania, o využití technológii z online výučby pri štandardnom vyučovaní a o výzvach, ktoré pre výučbu predstavujú nástroje umelej inteligencie (ďalej AI). na českých a slovenských vysokých školách.

Program:

8:45-9:00 – registrácia

9:00-10:30
Interaktívny workshop: Využitie umelej inteligencie vo vyučovaní genetiky
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., Sofia Olšovská (Centrum pedagogickej podpory, Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Anotácia: Workshop predstaví zásady vytvárania zadaní, tzv. promptov, pre chatGPT a iné príklady generatívnej umelej inteligencie. Účastníčky a účastníci si budú môcť vyskúšať tvorbu zadaní na príkladoch, ktoré môžu využiť vo svojich kurzoch. V závere podujatia zhodnotíme možnosti a výzvy využitia umelej inteligencie vo vzdelávaní na VŠ, vrátane (ne)etického využívania umelej inteligencie.

10:30-10:45 – prestávka

10:45 – 11:30
Nástroje AI vo výučbe genetiky
doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD. (Ústav informatiky Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice)
Anotácia: Umelá inteligencia (AI) predstavuje oblasť informatiky zameranej na tvorbu algoritmov a metód, pomocou ktorých dokážu inteligentné stroje vykonávať úlohy, akými sú napríklad rozhodovanie, klasifikácia obrazu, rozpoznávanie reči, či tvorba prirodzeného jazyka. V príspevku prezentujeme základné pojmy v oblasti umelej inteligencie a popisujeme základné typy úloh a nástrojov, pomocou ktorých môžu metódy umelej inteligencie pomôcť preklenúť medzery medzi súčasným stavom poznania a vedomosťami študentov. Uvádzame prípadové štúdie využitia umelej inteligencie v inovatívnom genetickom vzdelávaní.

11:30-12:30 – obedná prestávka

12:30-13:00
Umelá inteligencia v hodnotení genetiky a príbuzných subdisciplín
RNDr. Linda Petijová, PhD., doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD., RNDr. Ivana Ihnatová, PhD., PaeDr. Andrea Lešková, PhD. (Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice)
Anotácia: V príspevku prezentujeme využitie rôznych online platforiem na báze umelej inteligencie (Socrative, QuestionWell) na generovanie a manažment testov vhodných na priebežné upevňovanie vedomostí v rámci zatraktívnenia edukačného procesu. Uvedené platformy poskytujú spätnú väzbu vyučujúcemu aj študentom v reálnom čase a tiež umožňujú získavať údaje o hodnotení, na základe ktorých môže vyučujúci prispôsobiť obsah, rozsah a zameranie výučby. V druhej časti príspevku predstavíme výsledky pokusov o získanie odpovedí na testové otázky pomocou platforiem generatívnej AI (chatGPT, perplexity, copilot). 

13:00-14:00
Všeobecná diskusia
Moderátorka: prof. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

14:00-14:30
Schôdza výboru GSGM

Link na registráciu (neplatí sa žiadny registračný poplatok): https://forms.office.com/e/dDQdUJmTDg

Počas workshopu bude robená fotodokumentácia. Pokiaľ niekto nesúhlasí so zverejnením fotografií svojej osoby, je potrebné to oznámiť pri počas registrácie na mieste konania workshopu.