Edu Workshop GSGM 2023

5. edukačný workshop o univerzitnom vzdelávaní genetiky

Séria  česko-slovenských edukačných workshopov pokračuje 5. ročníkom s názvom Hodnotenie vysokoškolských kurzov. Workshop sa uskutoční 30. mája 2023 (utorok) v Mendelovom múzeu v Brne. Účasť na seminári vyžaduje bezplatnú registráciu vyplnením registračného formulára

Cieľom workshopu je diskutovať o spôsoboch hodnotenia kurzov na českých a slovenských vysokých školách.

Predbežný program seminára 2023:

9:00 – 10:00  REGISTRÁCIA

10:00 – 10:15  Otvorenie seminára (Blanka Křížová, Pavel Lízal)

10:15 – 11:15 Hodnotenie kurzov na českých VŠ / Moderátor: Pavel Lízal (Masarykova univerzita, Brno)

[dĺžka prezentácií – max 15 min, na záver sekcie 15 min diskusia]

Pavel Lízal (Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno): Zkušenosti s několika druhy zkoušení studentů z pohledu pedagoga na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Dana Holá (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha): Různé varianty kontroly studia v oblastech genetiky a molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Ondřej Šeda (Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha): Zkušenosti se systémem elektronického testování Rogo a ústním zkoušením v rámci výuky Biologie a Genetiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

11:15 – 11:30 - prestávka

11:30 – 12:30 Sekcia 2: Hodnotenie kurzov na slovenských VŠ / Moderátorka: Andrea Ševčovičová

[dĺžka prezentácií – max 15 min, na záver sekcie 15 min diskusia]

Eva Čellárová (Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice): Hodnotenia skúšky z genetiky a subdisciplín, a hodnotenie ŠZS Mgr. programu Genetika a molekulárna cytológia

Katarína Bruňáková, Linda Petijová (Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice): Priebežné hodnotenie teoretických a praktických cvičení genetických predmetov na UPJŠ

Filip Červenák, Stanislav Kyzek (Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave): Hodnotenie študentov pracujúcich v tíme: Odborný seminár Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK

12:30 – 13:30 obedová prestávka (formou bufetu)

13:30 – 14:00 Valné zhromaždenie členov GSGM

14:00 – 15:00 Sekcia 3: Výzvy hodnotenia z pohľadu doktorandov a didaktikov/ Moderátorka: Eva Čellárová

[dĺžka prezentácií – max 15 min, na záver sekcie 15 min diskusia]

Martin Kubů (Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha): Zkoušky a zápočty z pohledu studenta na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Kamila Říhová (Masarykova univerzita, Brno): Doktorské versus magisterské studium na Masarykově univerzitě: Rozdíly v hodnocení kurzů

Soňa Nagyová, Zuzana Haláková (Katedra didaktiky prírodných vied, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava): Vybrané aspekty tvorby didaktických testov a testových položiek

15:00 – 15:15 – prestávka

15:15 – 16:15 Sekcia 4: Hodnotenie ako súčasť vzdelávacieho procesu – Workshop I.* / Lektorky: Gabriela Pleschová, Lucia Hlavatá (Centrum pedagogickej podpory, Filozofická fakulta UK, Bratislava)

16:15 – 16:30 – prestávka

16:30 – 17:30 Sekcia 5: Hodnotenie ako súčasť vzdelávacieho procesu – Workshop II. * / Lektorky: Gabriela Pleschová, Lucia Hlavatá (Centrum pedagogickej podpory, Filozofická fakulta UK, Bratislava)

*Anotácia workshopu:

Hodnotenie ako súčasť vzdelávacieho procesu je častokrát vnímané a redukované na jeho záverečnú, finálnu časť, ktorá nasleduje za výučbou v rámci harmonogramu semestra. Cieľom tohto workshopu je umožniť účastníkom a účastníčkam prediskutovať úlohu hodnotenia vo vzdelávaní študentov a študentiek, definovať jeho základné zložky, ako aj spôsob, ako využiť hodnotenie ako stimul učenia sa (z anglických termínov assessment for learning, assessment as learning). Súčasťou workshopu bude možnosť zdieľať vlastné skúsenosti a spoločne hľadať možnosti hodnotenia študentstva skupinovou aj individuálnou prácou, v snahe predchádzať podvádzaniu, či reagovať na nedostatočnú systematickú prípravu počas semestra.

Ako výsledok tohto workshopu budú účastníci a účastníčky vedieť identifikovať možnosti hodnotenia výsledkov štúdia počas procesu výučby aj na jeho záver, porovnať jednotlivé spôsoby hodnotenia, čo sa týka ich náročností a možných prínosov, ako aj posúdiť, ktoré možnosti by uplatnili v rámci vlastnej vyučovacej praxe vrátane vyučovania v menších i väčších skupinách. Workshop je vedený ako multiplikačné podujatie projektu Erasmus + Strategické partnerstvá HOSUED 2020-1-SK01-KA203-078299 (Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning): https://hosued.euba.sk/

 

17:30-18:00: Záverečná diskusia

Link na registráciu (neplatí sa žiadny registračný poplatok): https://forms.office.com/e/feeW6LkD7L

 

Počas workshopu bude robená fotodokumentácia. Pokiaľ niekto nesúhlasí so zverejnením fotografií svojej osoby, je potrebné to oznámiť pri počas registrácie na mieste konania workshopu.

 

 

Galéria