Bioštatistika pre ekológov

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Sylaby predmetu

1. Úvod do štatistiky, testovanie hypotéz. Stochastické rozdelenie, distribučná funkcia, frekvenčné tabuľky, kvantil. Tabuľky modelových rozdelení. Výbery z biologických populácií, spracovanie dát, úvod do plánovania výberov

2. Spojité, ordinálne a nominálne dáta v biológii. Odhady výberových parametrov

3. Rozdelenie spojitých premenných - testovanie hypotéz, grafické metódy. Rozdelenie binárnych premenných - testovanie hypotéz, grafické metódy

4. Jednovýberové testy. Testovanie hypotéz o parametroch výberových populácií: výberový priemer, medián, smerodajná odchýlka, rozptyl. Výberové a experimentálne plány pre testovanie parametrov výberových populácií

5. Aplikácie alternatívneho a Poissonovského rozdelenia v biológii, modelovanie pomocou binomického rozdelenia

6. Porovnávanie parametrov dvoch výberových populácií. Parametrické a neparametrickej metódy. Formálne prezentácie porovnanie dvoch výberových. Grafické metódy

7. Analýza binárnych a ordinálních dát. Test dobrej zhody: genetika,  ekológia. Analýza R x C kontingenčných tabuliek

8. Korelačná analýza. Parametrické a poradové korelácie. Miery podobnosti v ekológii (kovariancia, korelačný koeficienty, koeficienty podobnosti). Korelačná a kovariančná matica.  

9. Analýza rozptylu (ANOVA): modely jednoduchého triedenia pre experimentálne a ekologické údaje. Neparametricke metódy analýzy rozptylu. 

10. dvojcestná  ANOVA, testovanie interakcií jedného alebo viacerých pokusných zásahov

11. Úvod do regresnej analýzy. Regresná analýza priamky. Analýza rozptylu v regresnej analýze priamky. Lineárna regresia. polynómy vyššieho rádu.  Polynomálne regresie v nadväznosti na ANOVA testy. Úvod do viacrozmernej lineárnej regresie