Ekológia a matematika

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Sylaby predmetu

1. Množiny, relácie, funkcie. Rastúce, klesajúce, monotónne funkcie. Inverzná funkcia. Graf funkcie.

2. Vektorové priestory. Lineárna nezávislosť vektorov, dimenzia a báza vektorového priestoru.

3. Norma vektora a euklidovský priestor. Metrický priestor. Metriky.

4. Indexy určujúce faunistickú podobnosť ekologických spoločenstiev. Kvalitatívne indexy podobnosti.

5. Indexy podobnosti spoločenstiev II. Kvantitatívne indexy.

6. Indexy diverzity. Zhodnotenie mier diverzity.

7. Indexy vyrovnanosti (ekvitability).

8. Uplatnenie matematických postupov v autekológii: Šírka priestorovej niky, prekryv priestorových ník.

9. Uplatnenie matematických v demekológii autekológii: výpočet konečnej rýchlosti rastu populácie, stabilného vekového rozloženia, generačnej doby a reprodukčnej hodnoty jedinca.