Populačná ekológia

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Sylaby predmetu

  • Podstata a predmet demekológie, základné vlastnosti homotypických organizmov.
  • Štruktúra populácie, hustota, disperzia, habitus, veková štruktúra a zdravotný stav populácie.
  • Sociálna štruktúra, teritorialita populácie, natalita a mortalita.
  • Dynamika populácie, faktory vplývajúce na dynamiku a ich účinky.
  • Disperzia, mobilita, migrácia,translokácia. 
  • Abundančná dynamika, jej priestorové aspekty a príčiny.