Človek a ekosystém

Zaradenie: 1. ročník magisterského stupňa, zimný semester

Vyučujúci: Andrea Rúfusová, PhD., Kristína Švolíková, PhD., Barbora Števove, PhD.

Popis
Človek je závislý na svojom prostredí a je súčasťou prírody. S exponenciálnym nárastom veľkosti ľudskej populácie sa však neúmerne zvyšuje i miera využívania prírodných zdrojov a ekosystémových služieb, čo má výrazný dopad na diverzitu organizmov a prostredia, klímu a sekundárne i na ľudské zdravie, ekonomiku a sociálnu štruktúru obyvateľstva. Tento predmet je zameraný na vplyv ľudskej činnosti na fungovanie ekosystémov a jej dôsledky na lokálnej a globálnej úrovni, využitím konkrétnych prípadových štúdií.

Počet kreditov: 3

Podmienky absolvovania predmetu: vypracovanie a prezentácia zadanej úlohy, test

 

 

Harmonogram predmetu

Týždeň Téma
1 Exponenciálny rast ľudskej populácie, ekologická stopa, princípy udržateľnosti základné princípy fungovanie ekosystémov
2 Biodiverzita a ekologická funkcia organizmov v ekosystéme
3 Moria a oceány (znečistenie, nadmerný rybolov)
4 Sladkovodné ekosystémy: (znečistenie, regulácie)
5 Terestrické ekosystémy 1 (deštrukcia habitatov, ekosystémové služby)
6 Terestrické ekosystémy 2 (využívanie krajiny, odlesňovanie a pôdna erózia, dezertifikácia)
7 Urbánny ekosystém
8 Ekosystém a produkcia potravy
9 Ekosystém a ľudské zdravie (kvalita vody, pôdy a vzduchu, toxické látky a endokrínné disruptory)
10 Ekosystém a globálne environmentálne problémy (klimatická zmena, invázne organizmy a ekologické katastrofy)
11 Prezentácia zadaných úloh
12 Prezentácia zadaných úloh