Analýza mnohorozmerných dát v ekológii

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Sylabus predmetu:

1. Príprava dát pre numerické analýzy (čistenie dát, odľahlé body, transformácia, štandardizácia, EDA)

2. Typy zozbieraných dát (kategoriálne vs. kvantitatívne, pokryvnosť, frekvencia)

3. Ekologická podobnosť (indexy podobnosti a vzdialenosti medzi vzorkami)

4. Numerická klasifikácia (hierarchická vs. nehierarchická, aglomeratívne vs.divízne metódy,  riadená vs. neriadená klasifikácia)

5. Ordinácie (lineárne vs. unimodálne, priama vs. nepriama ordinácia)

6. Regresie (všeobecné lineárne modely, klasifikačné stromy)

7. Kalibrácia

8. Prípadové štúdie na použitie jednotlivých analýz

9. Seminár bude zahŕnať analýzy konkrétnych ekologických dát v programe CANOCO a úpravu ordinačných diagramov v programe CanoDraw.