Evolučná ekológia

Zaradenie predmetu: 1. a 2. ročník magisterského stupňa, zimný semester

Vyučujúci: Radovan Václav, PhD.

e-mail: radovan.vaclav@savba.sk

Popis
Evolučná ekológia skúma vplyv evolučných / fylogenetických procesov na variabilitu v životných prejavoch organizmov. Kľúčovým bodom v jej štúdiu bude porozumenie príčin a dôsledkov fenotypickej variability, ktoré spätne umožňujú identifikovanie významných evolučných síl. Prednášky budú ďalej zamerané na zásadné životné prejavy organizmov a pochopenie princípov evolučných kompromisov medzi takými životnými prejavmi, akými je napr. somatický rast, doba pohlavnej zrelosti, fekundita, starnutie alebo dĺžka života. Význam evolučných procesov na formu a dynamiku medzidruhových interakcií budeme študovať najmä v zmysle kompetičných väzieb, napr. medzi korisťou a dravcom alebo hostiteľom a parazitom. Cieľom štúdia bude tiež vyzdvihnúť kritický pohľad na výskum jednotlivých otázok a aplikovateľnosť jej konceptov pre aktuálne problémy, akými je napríklad ochrana biodiverzity, biologická kontrola parazitov / patogénov alebo vplyvy globálnych ekologických zmien.

Počet kreditov: 3

Podmienky absolvovania predmetu: esej

 

 

Harmonogram predmetu

Týždeň Téma
1 Úvod do evolučnej ekológie
2 Variabilita a jej príčiny
3 Fenotypická plasticita
4 Životné stratégie (life history), I - vek, veľkosť, starnutie
5 Životné stratégie II - veľkosť a počet potomkov
6 Životné stratégie III - pohlavie, investície do pohlaví
7 Životné stratégie IV - životné cykly
8 Medzidruhové interakcie I - korisť-predátor
9 Medzidruhové interakcie II - hostiteľ-parazit
10 Medzidruhové interakcie III - rastliny-bylinožravec
11 Medzidruhové interakcie IV - koevolúcia
12 Evolučná konzervačná ekológia