Úspechy našich študentov

Cena rektora UK 2022

Fuljer - diplom

Filip Fuljer v rámci diplomovej práce predstavil komplexne monograficky spracovaný rod húb Hygrocybe (lúčnica) na Slovensku. Prináša nové, originálne poznatky o taxonómii, rozšírení, ohrozenosti a vzácnosti spektra 52 druhov zistených z územia Slovenska, o ich ekológii, cenológii a morfológii. Autor zosumarizoval a vyhodnotil v práci 5173 vlastných aj herbárových zberov. Objavil pre Slovensko 7 nových druhov, z ktorých 2 opísal ako nové druhy pre vedu vôbec (Hygrocybe fulgens a Neohygrocybe pseudoingrata). V práci použil nielen klasické zaužívané taxonomické metódy, ale aj najnovšie metodiky taxonómie a molekulárnej mykológie. Napriek spracovaniu rodu na Slovensku je práca svojím riešením zasadená do európskeho až globálneho kontextu.

Cena rektora UK 2020

Mgr. Vašková - diplom

Mgr. Zuzana Vašková získala Cenu rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu. Venovala sa v nej štúdiu vplyvu environmentálnych činiteľov na kvantitu peľových zŕn čeľade Poaceae a ich alergénnych molekúl v ovzduší urbanizovaného územia. S použitím dvoch typov peľových lapačov a následnej mikroskopickej a imunochemickej analýzy biočastíc z atmosférických vzoriek kvantifikovala intaktné peľové zrná ako aj ich alergénne molekuly. Z výsledkov jej práce vyplýva, že meteorologické činitele, ako relatívna vlhkosť vzduchu a zrážky, ako aj znečisťujúce látky ako ozón, CO a NO2 majú významný vplyv na koncentrácie peľu a/alebo alergénu v ovzduší. Z hľadiska epidemiológie respiračných alergických ochorení má preto simultánna kvantifikácia peľových zŕn a ich alergénnych molekúl z ovzdušia veľký význam pre stanovenie aeroalergénnej expozície a následnej účinnej profylaxie.