Študijné materiály a informácie pre študentov Bc. a Mgr.

Dôležité odkazy

»» Harmonogram štúdia 2023/24

»» Rozvrhy LS 2023/24: dostupné v AIS

»» Základné náležitosti záverečných prác: Vnútorný predpis č. 32/2023

»» Informácie k záverečným prácam a štátnym skúškam pre Bc. a Mgr. stupeň

Študijné materiály - Morfológia rastlín

predmety Anatómia a morfológia rastlín, Morfológia rastlín - učebný text

Študijné materiály - odbor: Biológia

Informácie pre predmet Botanika budú aktualizované po začiatku letného semestra 2023/2024

Študijné materiály - odbor: Systematická biológia

Hydrobiológia - učebné materiály

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Fylogenéza a systém nižších rastlín - informácie k cvičeniam

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - zoznam druhov ku skúške (letný semester)

Fylogenéza a systém vyšších rastlín - poznávačka (letný semester)

Študijné materiály - odbor: Učiteľstvo biológie

Terénne cvičenia - pokyny k terénu

Terénne cvičenie z algológie - učebný text

Nadstavbové štúdium biológie - učebné texty k nižším rastlinám

Morfológia rastlín (1. Bc) - osnova predmetu

Študijné materiály - odbor: Environmentalistika

Biodiverzita I. - Sinice a riasy (skriptá)

Biodiverzita I - Sinice a riasy (prednášky)