Acta Botanica Universitatis Comenianae

Acta Botanica Universitatis Comenianae je vedecký časopis, ktorý vychádza v pravidelných intervaloch dvakrát ročne. Spravovanie časopisu zabezpečuje redakčná rada na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vydavateľom je Univerzita Komenského v Bratislave. Časopis zverejňuje príspevky z tematických okruhov z botaniky a mykológie. Všetky príspevky sú recenzované.

Acta Botanica Universitatis Comenianae is a scientific journal published at regular intervals twice a year. The journal is managed by the Editorial Board of the Department of Botany, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava. The publisher is Comenius University in Bratislava. The journal publishes papers in the thematic areas of botany and mycology. All papers are peer-reviewed.

Redakčná rada / Editorial Board

♠ Predseda redakčnej rady/Editor in Chief

Karol Mičieta, karol.micieta@uniba.sk

♠ Výkonná redaktorka/Executive Editor

Soňa Jančovičová, sona.jancovicova@uniba.sk

♠ Technická redaktorka/Technical Editor

Eva Zahradníková, eva.zahradnikova@uniba.sk

♠ Členovia redakčnej rady/Editorial Board Members

Silvia Bittner Fialová, Michal Hrabovský, Katarína Mišíková, Jana Ščevková, Eva Zahradníková

 

Adresa redakcie/Editor Ship:

Révová 39, SK-811 02 Bratislava 1

Tel. +421 2 54411541

 

Pokyny pre autorov/Instruction for Authors

História časopisu/Journal History