Obhajoby a štátnice Bc. a Mgr.

Obhajoby bakalárskych prác

16. júna 2023 o 8.00

prezentačné centrum AMOS

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky

30. mája 2024 o 9.00

knižnica katedry

Botanika (povinný predmet štátnej skúšky pre Mgr.) – okruhy tém

Huby:

1.      zoospórické huby (Chytridiomycota, Neocallimastigomycota) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

2.      plesne (Mucoromycotina) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

3.      vreckaté huby (Ascomycota) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

4.      bazídiové huby (Basidiomycota) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

5. mykorízne symbiózy (arbuskulárna, orchideoidná, erikoidná, ektomykorízna) - charakteristika, význam

6.      lichenizované huby – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

Riasy:

1.      cyanobaktérie – charakteristika prokaryotickej bunky, morfológia kokálnej a vláknitej stielky, výskyt v prírode, negatívne dopady premnoženia a praktické využitie, vymenovať niekoľko najbežnejších zástupcov

2.      červené riasy Rhodophyta – charakteristika stavby stielky, výskyt v prírode, vymenovať niekoľko najbežnejších sladkovodných aj morských zástupcov

3.      rozsievky – charakteristika stavby bunky, rozmnožovania a výskyt v prírode, základná systematika a vymenovať niekoľko najbežnejších rodov

4.      euglény – charakteristika stavby bunky a výskyt v prírode

5.      chary – charakteristika stavby stielky, rozmnožovanie a výskyt v prírode

Machorasty:

1.      machorasty (vývojová vetva Bryophytae) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

2.      pečeňovky (odd. Marchantiophyta) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

3.      machy (odd. Bryophyta) – charakteristika stielky, spôsoby rozmnožovania, systém, výskyt, význam, vybraní zástupcovia

Cievnaté rastliny:

1.      výtrusné rastliny: vývojové vetvy Lycopodiidae (rady Selaginellales, Lycopodiales), Ophioglossidae (rad Ophioglossales), Equisetidae (rad Equisetales), Polypodiidae (rady Salviniales, Polypodiales) – charakteristika uvedených vetiev a radov, vybraní zástupcovia

2.      nahosemenné rastliny: vývojové vetvy Cycadidae (rad Cycadales), Ginkgoidae (rad Ginkgoales) – charakteristika uvedených vetiev a radov, vybraní zástupcovia

3.      nahosemenné rastliny: vývojová vetva Coniferae (rady Pinales, Ephedrales, Cupressales) – charakteristika uvedenej vetvy a radov, vybraní zástupcovia

4.      bazálne krytosemenné rastliny – charakteristika, rad Nymphaeales (charakteristika, vybraní zástupcovia)

5.      magnoliidy – charakteristika, rady Piperales, Magnoliales, Laurales (charakteristika, vybraní zástupcovia)

6.      jednoklíčnolistové rastliny – charakteristika, rady Alismatales, Liliales, Asparagales, Poales (charakteristika, vybraní zástupcovia)

7.      pravé dvojklíčnolistové rastliny – charakteristika, rady Ranunculales, Fabales, Rosales, Fagales, Malpighiales, Sapindales, Malvales, Brassicales, Caryophyllales, Ericales, Solanales, Lamiales, Asterales, Apiales (charakteristika, vybraní zástupcovia)

Ekológia rastlín, fytocenológia, fytogeografia:

1. rastliny a abiotické faktory prostredia (svetelné a tepelné žiarenie, voda, substrát), primárna produkcia

2. ekológia populácie

3. vegetačná analýza a syntéza, základné charakteristiky rastlinných spoločenstiev (synmorfológia, synekológia, syndynamika a synchorológia)

4. syntaxonómia, základný prehľad vegetačných jednotiek Slovenska

5. chorológia (veľkosť areálu, štruktúra areálu, hranice areálu, migrácie, chórie, vagilita, nepôvodné areály, expanzie, invázie, centrá areálu, disjunkcia, dynamika areálu, zobrazenie areálu, fytogeografické mapovanie, reliktizmus, endemizmus, vikarizmus, areálové elementy, floristické elementy)

6. mechanizmy a hlavné rysy flórogenézy, flórogenéza Karpát, európska flóra v treťohorách, pleistocéne a holocéne

7. regionálna fytogeografia, princípy a metódy regionalizácie, floristická regionalizácia Zeme, fytogeografické členenie Slovenska

Taxonómia rastlín:

1. základy klasifikácie, typy systémov – fyletické, fenetické a kladistické prístupy, zdroje taxonomických informácií a údajov – morfologické, anatomické, genetické, chemické, fyziologické, ekologické, karyologické, palynologické

2. taxonomické znaky, výber, hodnotenie, kvalitatívne a kvantitatívne parametre, infrašpecifická variabilita, ekotypy, netaxonomické jednotky

3. morfometrická analýza

4. cytogenetické a karyotaxonomické metodiky

5. chemotaxonómia

Odporúčaná študijná literatúra k predmetu štátnej skúšky

McLaughlin D. J., Spatafora J. W. (eds.) 2014. The Mycota Vol. VII: Systematics and Evolution Part A, 2nd Edition. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

Kalina T., Váňa J. 2010. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Univ. Karlova v Praze, Karolinum, 606 pp.

Záhorovská E. a kolektív, 1995: Systém a evolúcia nižších rastlín. Univerzita Komenského, Bratislava, 232 pp. (skriptá)

Mičieta K., Zahradníková E., Hrabovský M., Ščevková J. 2018. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 340 p.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN, Praha, 368 p. (príp. skriptá Eliáš sen. P. 2005. Ekológia. SPU, Nitra, 2. vyd.)

Moravec J. a kol. 2004. Fytocenologie. Academia, Praha, 404 p. (resp. skriptá Križová E., Ujházy K., Nič J. 2010. Fytocenológia a lesnícka typológia. TU, Zvolen – len po stranu 70)

knihy zo série Vegetácia Slovenska: Rastlinné spoločenstvá Slovenska (1. diel Pionierska vegetácia z r. 1995, 2. diel Synantropná vegetácia z r. 1997, 3. diel Vegetácia mokradí z r. 2001, 4. diel Vysokohorská vegetácia z r. 2007, 5. diel Travinno-bylinná vegetácia z r. 2014, 6. diel Vegetácia lesov a krovín z r. 2021), vyd. VEDA, Bratislava

Cox C. B., Ladle R. J., Moore P. D., 2019. Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach. 10th Edition. Wiley.

Hendrych R. 1984. Fytogeografie. SPN, Praha.

Prach K, Štech M., Říha P. 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, Praha.

Briggs D., Walters S. M. 2001. Proměnlivost a evoluce rostlin. CUP, UP Olomouc.

Judd W. S., Campbell C. S., Kellogg E. A., Stevens P. F., Donoghue M. J. 2015. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Fourth Edition. Sinauer Associates, Sunderland.

Marhold K., Suda J. 2002. Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii (Fenetické metody). Karolinum, UK Praha, Praha.

Stuessy T. F. 2009. Plant Taxonomy. The Systematic Evaluation of Comparative Data. Second Edition. New York, Oxford.