2019/04/17 Prednáška Evolúcia minerálov

Kedy: 17. 4. 2019 od 14:30 do 17:00 h

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-322 (Plus)

Prednášajúci: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie PriF UK

Druhová rozmanitosť minerálov – vyše 5 300 dnes známych minerálnych druhov – je výsledkom zložitého geologického vývoja našej planéty, resp. iných vesmírnych telies od ich vzniku po súčasnosť.

Minerály, podobne ako živé organizmy, prešli evolúciou, počas ktorej rástla ich druhová diverzita a komplexnosť, v tesnej interakcii s litosférickými endogénnymi a exogénnymi geologickými procesmi, ako aj vyvíjajúcou sa hydrosférou, atmosférou a biosférou.

Nárast počtu minerálov a ich evolúcia v čase nie je kontinuálna, ale prebiehala v nepravidelných skokoch v závislosti najmä od geologických a biologických faktorov (vývoj kontinentov a oceánov, evolúcia organizmov).

Organizuje

Prednášky sa konajú v rámci projektu KEGA č. 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v .pdf formáte  alebo  .jpg formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší