Zoológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.,   funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.  [portál VŠ]
 
doc. Mgr. Peter Vďačný, Dr.rer.nat.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Peter Fenďa, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Študijný program zoológia je orientovaný na pokročilé znalosti v rámci biologických štruktúr s orientáciou na zoológiu. V študijnej časti doktorand získava najnovšie vedecké poznatky z uvedeného odboru v rámci svojej špecializácie, ktoré sú predpokladom k úspešnému zvládnutiu dizertačnej skúšky. Vo vedeckej časti samostatne a tvorivo rieši vedecké problémy v oblasti moderného zoologického výskumu a dokáže vhodne zvoliť metódy základného a aplikovaného výskumu. Doktorand získa schopnosť samostatnej vedeckej práce a interpretácie získaných výsledkov. Doktorand musí byť schopný publikovať výsledky svojej vedeckej práce a prezentovať ich na vedeckom podujatí. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v poľnohospodárstve, v lesníctve, v medicíne, vo farmakológii a pri ochrane genofondov živočíchov. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií. Absolvent študijného programu zoológia dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biológia. Aplikuje zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu v oblasti zoológie. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda metódy experimentu v zoológii, štatistické a informatické metódy a je schopný využiť aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledky svojho výskumu a vývoja je schopný samostatne prezentovať pred odbornou komunitou vo forme vedeckých článkov alebo na vedeckých fórach. Je schopný nastaviť zameranie výskumu a koordinovať vedecký tím v zoologickom výskume. Absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý vykonávať profesiu experta v zoológii ako aj profesiu vysokoškolského pedagóga. Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti zoológie. Výsledky jeho tvorivej experimentálnej a terénnej práce prispievajú nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale sa dajú využívať v aplikovanom výskume, zvlášť v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve a v ochrane životného prostredia. Získanie vzdelania umožní študentovi zapojiť sa do riešenia vedeckých problémov v danej oblasti na všetkých úrovniach od molekulárnych analýz živočíchov, ich taxonómie, morfológie, anatómie a ekológie. Súčasne získava praktické skúsenosti so spracovaním, interpretáciou a vhodným porovnaním získaných experimentálnych výsledkov s poznatkami publikovanými vo významných vedeckých periodikách. Prezentovaním svojich výsledkov na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach nadobúda profesionálnu erudíciu vo vystupovaní a vedeckom prejave. Súčasne je spôsobilý písomnou formou prezentovať svoje výsledky vo svetových vedeckých periodikách.

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie na všetkých univerzitách, na ktorých sa vyučuje zoológia. Vďaka oboznámeniu sa so širokým spektrom poskytovaných vedomostí nachádza absolvent uplatnenie na pracoviskách rezortu zdravotníctva (napr. parazitologické laboratóriá), v štátnych inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou prírody a životného prostredia (Štátna ochrana prírody SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, príslušné ministerstvá a úrady), ústavoch rezortu životného prostredia a pôdohospodárstva (napr. Výskumný ústav vodného hospodárstva, SHMÚ), súkromných firmách realizujúcich biologické prieskumy a hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Absolventi nájdu uplatnenie aj v mimovládnych, najmä ochranárskych organizáciách doma aj v zahraničí.

Absolventi doktorandského štúdia si nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí pedagógovia alebo výskumníci na prírodovedne zameraných vysokých školách, iných edukačných a výskumných inštitúciách, vrátane ústavov akadémií vied. Zameranie absolventom umožňuje zamestnať sa ako kontrolóri a odborní pracovníci aj v štátnych, rezortných výskumných, skúšobných a kontrolných ústavoch, ako aj na Ministerstve životného prostredia a okresných úradoch životného prostredia. V súkromnom sektore sa môžu uplatniť ako výskumní, vývojoví a odborní pracovníci vo farmaceutickom priemysle, v poľnohospodárstve, lesníctve.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva, životného prostredia, hospodárstva, v rezorte kultúry (múzeá) a školstva (vysoké, stredné i základné školy), či akademickej sféry (verejné a súkromné výskumné a vývojové pracoviská), vo firmách realizujúcich biotechnologickú produkciu, biologické a ekologické prieskumy, hodnotenia vplyvov na životné prostredie, vylepšujúcich poľnohospodársku produkciu. Široké uplatnenie majú aj v mimovládnych organizáciách orientovaných na ochranu životného prostredia.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného programu:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 20 kreditov + 15 za dizertačnú skúšku a 30 za obhajobu
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 15 kreditov
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, minimálne 9 kreditov
- pre všetkých je ešte vedecká časť (granty, články); iné aktivity (pedagogické a iné), spolu minimálne 15 kreditov
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, Obhajoba dizertačnej práce 30 kreditov; kredity za všetky dizertačné práce (1 až 7) – 35 kreditov

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Prvý alebo korešpondujúci autor minimálne jednej karentovanej vedeckej publikácie (Q1-Q3).