Fyziológia živočíchov

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Ľuboš Molčan, PhD.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolventi študijného programu Fyziológia živočíchov Prírodovedeckej fakulty UK ovládajú vedecké metódy fyziologického a behaviorálneho výskumu, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej vedeckej práci, a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Úspešné sa uplatňujú v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na biomedicínske, medicínske, farmaceutické, biologické, poľnohospodárske a environmentálne vedy. Sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch SAV, na rôznych stupňoch výskumu a riadenia rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, potravinárskeho priemyslu alebo zdravotníctva, ako aj na univerzitách a v inštitúciách na ochranu prírody.
Absolventi odboru Fyziológia živočíchov Prírodovedeckej fakulty UK získajú hlboké vedomosti zo Špeciálnej fyziológie živočíchov a človeka a Bunkovej a molekulárnej fyziológie, ktoré determinujú rôznorodé fyziologické a patofyziologické procesy. Potrebné teoretické vedomosti študenti získajú na vybraných prednáškach, seminároch a konzultáciách v povinne voliteľných, ako aj vo vybraných voliteľných predmetoch. Študenti svojou povinnou účasťou v pedagogickom procese na katedre získajú skúsenosti s vedením a hodnotením študentov, ktoré môžu využiť aj v budúcich zamestnaniach. Vo vedeckej časti študenti svojou špecializáciou podľa zamerania dizertačnej práce získajú hlboké teoretické poznatky a praktické skúsenosti s modernými vedeckými metódami fyziologického a behaviorálneho výskumu. Získané zručnosti a skúsenosti sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej vedeckej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Týmto spôsobom sa môžu úspešné uplatniť v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na biomedicínske, medicínske, farmaceutické, biologické, poľnohospodárske a environmentálne, vedy.  Kvalita a priebeh vedeckej časti práce sa verifikuje aktívnou účasťou na vedeckých seminároch, ako aj na vedeckých podujatiach v danej oblasti na domácej i medzinárodnej úrovni. Pre úspešné ukončenie štúdia sú rozhodujúce publikačné výstupy doktoranda.

Absolventi programu Fyziológia živočíchov sa uplatňujú v širokom spektre oblastí, akými sú humánna a veterinárna medicína, farmácia a poľnohospodárstvo. Sú žiadanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortoch zdravotníctva, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov (napr. Biológ, Fyziológ, Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií, Farmakológ, toxikológ). Nachádzajú uplatnenie vo farmaceutických spoločnostiach ako produktoví špecialisti a pri hodnotení klinickej efektívnosti liečby (Špecialista klinických štúdií). Uplatňujú sa na všetkých univerzitách, kde sa vyučujú biologické disciplíny (Biológ, Fyziológ, Odborný asistent vysokej školy). Absolventi programu Fyziológia živočíchov Prírodovedeckej fakulty UK sa vyznačujú vysokou úspešnosťou v získavaní postdoktorandských štipendií na špičkových domácich i zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách verejného i súkromného sektora a majú tiež dobré vyhliadky zamestnať sa ako personálni poradcovia zdravého životného štýlu a v podnikoch zameraných na aplikovaný, ale aj základný výskum v oblasti fyziológie živočíchov a biomedicíny.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu fyziológia živočíchov sú žiadaní predovšetkým vo výskumných inštitúciách – ústavoch Slovenskej akadémie vied a univerzitách, medicínskych laboratóriách, nadnárodných spoločnostiach venujúcich sa klinickému výskumu liečiv a farmaceutických spoločnostiach.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného programu:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 20
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 165
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30
- publikovanie najmenej dvoch vedeckých prác evidovaných v databázach Scopus alebo WOS, z toho jedna publikácia musí byť v Q1-3 a jedna musí byť prvoautorská

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dve publikácie kategórie V3 evidované CCC, WOS, SCOPUS, z ktorých aspoň jedna musí byť prvoautorská s originálnymi experimentálnymi údajmi.  Nestačí prehľadový článok.