Botanika

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  funkčné miesto profesor  [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent III. stupňa študijného programu Botanika získa vzdelanie v oblastiach botaniky, ktoré súvisia so zameraním jeho dizertačnej práce a oboznámi sa s modernými vedeckými metódami, ktoré sú súčasťou vednej disciplíny Botanika v jej súčasnom poňatí. Absolvent získa dostatočnú orientáciu v problematike v súlade so špecifikami jednotlivých oblastí a systematických skupín organizmov, najmä rastlinnej fylogenézy a florogenézy, založených na súčasnom stave vedeckého poznania genetiky, molekulárnej biológie, systematiky a taxonómie, fytocenológie, ekológie, paleobotaniky, fytogeografie, aerobiológie a aeropalynológie. Penzum získaných znalostí je esenciálne pre pevne etablovanú teoretickú aj praktickú výbavu absolventa z hľadiska jeho vedomostí, ale rovnako podporuje rozvoj jeho potenciálu v širokej oblasti aplikovanej praxe. Výsledky vzdelávania sa prejavia aj na prehľade absolventa v rovine metodologických prístupov a metodík v predmetnej problematike. Rozumie zásadám vedeckej práce a jej etických, právnych, filozofických i spoločenských atribútov. Výsledkami kreatívnej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale aj k ich aplikácii v pôdohospodárstve, lesníctve, záhradníctve, v ochrane fytogenofondu, ochrane a manažmente prírody, ochrane a tvorbe životného prostredia. Absolvent počas štúdia získa pedagogické skúsenosti pri vedení a organizovaní praktických cvičení, odborných seminárov a terénnych exkurzií pre študentov I. stupňa štúdia, je schopný viesť a oponovať bakalárske práce absolventov študijného programu Botanika. V rámci svojej vedeckej práce absolvent dokáže formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a formulovať závery. Má rozsiahle znalosti o moderných metódach a postupoch riešenia, ktoré zároveň dokáže flexibilne a inovatívne aplikovať na svoj výskum. Získané výsledky a závery vie prezentovať v podobe adekvátnych výskumných výstupov, ako sú vedecké publikácie, výskumné správy a odporúčania pre spoločenskú prax. Je schopný prezentovať svoje výsledky pred širokou medzinárodnou vedeckou komunitou a aktívne sa zapojiť do odborných diskusií. Študijné a výskumné skúsenosti dokáže využiť pri samostatnej kreatívnej práci, ale aj ako funkčný riešiteľ či koordinátor vedeckých tímov.

Absolventi na Slovensku jediného špecializovaného štúdia III. stupňa študijného programu Botanika nájdu uplatnenie v rôznych sférach či už vedeckých a výskumných, ale aj aplikovaných odborov. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispievajú k rozvoju vedy a vedeckého poznania. Ich vedecká kvalifikácia im umožňuje aplikovať získané poznatky aj v iných vedných a aplikovaných odboroch. Primárne sa ako vedeckí a vedecko-pedagogickí pracovníci realizujú na domácich i zahraničných univerzitách a vysokých školách, ako výskumní pracovníci vo viacerých ústavoch Slovenskej akadémie vied, ale aj rezortných výskumných ústavoch, v oblasti ochrany prírody a krajiny, v múzeách, arborétach a botanických záhradách. Svoje uplatnenie nájdu aj v oblasti vodného hospodárstva a vodárenstva na pozíciách hodnotenia kvality vôd, v oblasti štátnej správy na pozíciách ochrany a manažmentu fytogenofondu, vo firmách a agentúrach zaoberajúcich sa kvalitou, udržateľnosťou a ekologickou únosnosťou životného prostredia.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu Botanika v súčasnosti pracujú na rôznych pozíciách, kde aktívne uplatňujú vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. Absolventi sa uplatňujú ako odborníci v múzeách, arborétach, orgánoch ochrany prírody, správach národných parkov a chránených krajinných oblastí. Pracujú v štátnej a verejnej správe, súkromných firmách a agentúrach zaoberajúcich sa kvalitou a udržateľnosťou životného prostredia či úradoch verejného zdravotníctva. Niektorí absolventi našli uplatnenie ako vedeckí pracovníci na univerzitách a vysokých školách (napr. Univerzita Komenského, Univerzita Mateja Bela, Medizinische Universität Wien), v ústavoch SAV (napr. Centrum biológie rastlín a biodiverzity) či v rezortných výskumných ústavoch vodohospodárstva, pôdohospodárstva a lesníctva.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného program:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 35
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 150
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu dizertačnej práce: 30

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dve vedecké publikácie v impaktovanom časopise indexovanom v databázach WOS (JCR) alebo SCOPUS (SJR), a to v ktoromkoľvek ich kvartile. V jednej z týchto publikácií musí byť doktorand/ka uvedený/á ako prvý alebo korešpondujúci autor, v druhej stačí byť uvedený ako spoluautor.