Genetika

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.  [portál VŠ

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského programu genetika, okrem znalostí základných biologických konceptov a genetických princípov, má vedomosti o výzvach súčasnej genetiky a vie zaujať kompetentné stanovisko k všeobecným aktuálnym genetickým otázkam. Podľa zamerania projektu dizertačnej práce sa stáva vysokokvalifikovaným odborníkom v príslušnej oblasti výskumu, v ktorom je schopný formulovať relevantné otázky a navrhovať stratégie ich zodpovedania. Má experimentálne zručnosti nielen v rutinných, ale i v pokročilých metódach výskumu, expertne ovláda moderné techniky, vie k nim poskytnúť odbornú konzultáciu a využiť ich pre spoluprácu. Hoci je dizertačná práca zameraná na konkrétny vedecký problém a absolvent sa stáva špecialistom pre danú problematiku, táto špecializácia nie je rigidná; absolvent je vedený k flexibilite a schopnosti využiť svoje zručnosti aj v iných oblastiach výskumu. V rámci študijnej časti programu absolvent zdokonaľuje svoje komunikačné schopnosti smerom k odbornej i laickej verejnosti. V rámci štúdia absolvent aktívne prezentuje výsledky svojej experimentálnej činnosti na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, a tak získava dôležité osobné kontakty pre ďalší kariérny rast. Je motivovaný absolvovať odbornú stáž na zahraničnom pracovisku, ktorá mu umožní nielen získať praktické zručnosti, ale aj osobné skúsenosti z iného prostredia. Počas celého štúdia má absolvent možnosť participovať na pedagogických aktivitách: vedením praktických cvičení, podielom na výučbe seminárov, vedením študentov bakalárskeho stupňa štúdia, a pomocou pri vedení študentov magisterského stupňa štúdia získava pedagogické zručnosti, ktoré sú cenné bez ohľadu na jeho kariérnu perspektívu. Absolvent sa počas celého štúdia podieľa na príprave vedeckých podujatí (konferencií, workshopov, odborných seminárov), ktoré poskytujú príležitosť na zdokonaľovanie jeho organizačných schopností. Absolvent tiež môže participovať na početných popularizačných aktivitách pracoviska zameraných predovšetkým na stredoškolských študentov a učiteľov; tým získava skúsenosti s komunikáciou s laickou verejnosťou, a tak sa aktívne podieľa na celospoločenskej propagácií materskej vzdelávacej inštitúcie a vedy.

Absolventi programu genetika sú pripravení na nasledovné povolania indikované v SRI-Indexe a Národnej sústavy kvalifikácií:

Biológ, genetik (základný výskum), klinický genetik, lektor vysokej školy, laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike, laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii, špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia zvierat, špecialista v oblasti šľachtenia rastlín, špecialista kontroly bezpečnosti v potravinárskej výrobe, špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd, riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik a iné.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu majú relatívne široké uplatnenie, napríklad:

Domáci zamestnávatelia:
Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied; Centrum biovied, Slovenská akadémia vied; Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied; Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied; Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin; Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Národný onkologický ústav; Štátny ústav pre kontrolu liečiv; Medirex; GHC Genetics SK, s.r.o. / DNA Test, s.r.o.; Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru; Biomedica Slovakia, s.r.o.; Unilabs Slovakia, s.r.o. / Alpha Medical, s.r.o.; DNA ERA; Biotech, s.r.o.; Lambda Life, a.s.; Merck; Biomin, a.s.; IQVIA RDS Slovakia, s.r.o.; Premier Research, s.r.o.; Sanofi-Aventis Slovakia, s.r.o.; ISCARE, a.s.; MultiplexDX, Inc.

Zahraniční zamestnávatelia:
Univerzita veterinárního lékařství, Brno, Česká republika; The Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology of the Austrian Academy of Sciences, Viedeň, Rakúsko; Institute of Science and Technology (IST), Klosterneuburg, Rakúsko; Friedrich Miescher Institute (FMI), Bazilej, Švajčiarsko; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; Ústav molekulární genetiky, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika; Central European Institute of Technology (CEITEC), Brno, Česká republika; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika; University of Trento, Taliansko; Katholieke Universiteit, Leuven, Belgicko; Max Delbrück Centrum for Molecular Medicine, Berlín, Nemecko; Európsky Parlament, Brusel, Belgicko; Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika; University of Fribourg, Švajčiarsko; Jihočeská Univerzita, České Budějovice, Česká republika; University of Iowa, Iowa City, USA; Institut National de la Reserche Agranomique, Clermont-Ferrand, Francúzsko; Karolinska Institutet Solna, Štokholm, Švédsko; University of Toronto, Department of Physiology, Toronto, Kanada


Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného programu:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 20
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 20
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 155
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30


Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne jednej experimentálnej publikácie týkajúcej sa cieľov projektu DP, uverejnenej (príp. akceptovanej) vo vedeckom časopise, ktorý je podľa Journal Citations Reports evidovaný v rozmedzí kvartilov Q1-Q3.