Mikrobiológia a virológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.   funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.   [portál VŠ

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.   [portál VŠ

doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Biológ špecialista – mikrobiológie a virológie má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí biologických vedných disciplín, z chemických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z matematiky, fyziky a  hraničných vedných disciplín. Ovláda špeciálne metódy vybraných vedných odborov a ich aplikáciu do rôznych oblastí biologického výskumu, má dôkladné znalosti o štruktúre a vlastnostiach živých systémov, dokáže modelovať biologické procesy a poznatky prakticky využívať v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Absolventi odboru mikrobiológia a virológia (3.stupeň) majú znalosti z vybraných užšie zameraných biologických vedných disciplín, ako sú: virológia, molekulárna biológia, imunológia, mikrobiológia, biotechnológie, majú poznatky z viacerých hraničných vedných disciplín a dokážu ich využívať  pri riešení praktických úloh. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií.
Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti, a to
-    používať a rozvíjať metódy virologických, mikrobiologických, biochemických a molekulárno-biologických disciplín;
-    pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom virologickom, mikrobiologickom a molekulárno-biologickom výskume;
-    analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume  
-    na základe získaných údajov a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry dokážu napísať vedecký projekt
-    viesť vedecký tím a pracovať vo vedúcich funkciách.

Absolventi PhD. programu Mikrobiológia a virológia nachádzajú uplatnenie v rôznych pozíciách v zdravotníctve, v diagnostických laboratóriách, farmaceutických firmách, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, v orgánoch štátnej správy a samosprávy (Úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Štátne zdravotné ústavy, Štátny veterinárny a potravinový ústav a pod.), na rôznych pozíciách zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia, vo firmách obchodujúcich s chemikáliami a laboratórnym materiálom a na ministerstvách, v potravinárskej a priemyselnej mikrobiológii (Laboratórium potravinárskej mikrobiológie, Laboratórium špeciálnej mikrobiológie, Národné referenčné laboratórium salmonellóz, Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny) ako aj na ministerstvách a orgánoch Európskej komisie.
Medzi ďalšie povolania patria: laboratórny diagnostik, mikrobiologický laborant, klinický mikrobiológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd, mikrobiológ životného prostredia, mikrobiológ regionálnych podnikov a prevádzok, odborný pracovník pre oddelenie výroby vakcín, výskumný a vývojový pracovník v oblasti mikrobiológie, výskumný a vývojový pracovník v oblasti virológie, laborant biochemik.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi št. programu môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s mikrobiologickým, virologickým, molekulárno-biologickým a imunologickým zameraním vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Absolventi mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK v PhD programe ovládajú široké spektrum  vedeckých metód používaných v mikrobiologickom, virologickom a molekulárno-biologickom výskume, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie vo vedení tímov v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na environmentálne, medicínske, veterinárne alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravení tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch SAV, na rôznych stupňoch výskumu a riadenia rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, potravinárskeho priemyslu alebo zdravotníctva, ako aj na univerzitách, a v inštitúciách na ochranu prírody.

Absolventi nachádzajú uplatnenie aj na všetkých univerzitách s prírodovedným, pedagogickým a lekárskym zameraním, ale aj v špeciálnom výskume rezortu Ministerstva vnútra SR. Absolventi sa uplatňujú aj ako vedúci pracovníci na pracoviskách rezortov zdravotníctva (diagnostické laboratóriá, molekulárno-biologické, biochemické). Absolventi mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK sa vyznačujú vysokou úspešnosťou v získavaní post doktorandských pozícií v špičkových domácich i zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách verejného i súkromného sektora a majú tiež vynikajúce vyhliadky zamestnať sa v malých a stredných podnikoch zameraných na aplikovaný, ale aj základný výskum v oblasti biotechnológií, genetiky, mikrobiológie, molekulárnej biológie a virológie.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania:

 

 

Interná forma / externá forma

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia

4 x 5 +9/ 6 x 5+9

 

29 / 39

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia

16 / 16

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia

30

 

30 / 30

spolu

75 / 85

 

 

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Publikovanie (alebo doklad o akceptovaní práce pre publikovanie) 2 prác registrovaných v Current Contents alebo databázach WOS a SCOPUS, pričom na jednej z predložených prác musí byť doktorand prvým autorom. Zároveň predložené práce musia spĺňať kritérium zaradenia Q1-Q3 (JCR) s minimálnym JIF (journal impact factor) 1,0. Tieto práce by mali priamo súvisieť s predloženou dizertačnou prácou.