Biológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Študijný program biológia je orientovaný na pokročilé znalosti v rámci biologických štruktúr s orientáciou na antropológiu, ekológiu a evolučnú biológiu a experimentálnu rastlinnú biológiu. V študijnej časti doktorand získava najnovšie vedecké poznatky z uvedených odborov v rámci svojej špecializácie, ktoré sú predpokladom k úspešnému zvládnutiu dizertačnej skúšky. Vo vedeckej časti samostatne a tvorivo rieši vedecké problémy v oblasti moderného antropologického, evolučného, alebo ekologického výskumu a dokáže vhodne zvoliť metódy základného a aplikovaného výskumu. Doktorand získa schopnosť samostatnej vedeckej práce a interpretácie získaných výsledkov. Doktorand musí byť schopný publikovať výsledky svojej vedeckej práce a prezentovať ich na vedeckom podujatí. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v poľnohospodárstve, v lesníctve, v medicíne, vo farmakológii a pri ochrane genofondov rastlín, živočíchov a samotného človeka. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií. Absolvent zamerania antropológie, ekológie a evolučnej biológie dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biológia. Aplikuje zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu v oblasti antropológie, ekológie a evolučnej biológie. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda metódy experimentu v biológii, štatistické a informatické metódy a je schopný využiť aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledky svojho výskumu a vývoja je schopný samostatne prezentovať pred odbornou komunitou vo forme vedeckých článkov alebo na vedeckých fórach. Je schopný nastaviť zameranie výskumu a koordinovať vedecký tím v biologickom výskume.  Absolvent doktorandského štúdia s orientáciou na experimentálnu rastlinnú biológiu je spôsobilý vykonávať profesiu experta v experimentálnej biológii rastlín ako aj profesiu vysokoškolského pedagóga. Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej biológie rastlín, signálnych dráh fyziologických procesov, explantátových kultúr, sledovania transportu látok v rastlinách a ich premeny, rastu a diferenciácie rastlinných buniek, metabolizmu rastliny a jej správanie sa v podmienkach biotického a abiotického stresu. Štruktúru a funkcie rastlinného organizmu študuje na rôznych úrovniach jeho štruktúrnej organizácie od subcelulárnej (molekulárnej) úrovne až po úroveň organizmu, pričom sa zameriava nielen na molekulárnu podstatu jednotlivých dejov, ale najmä na vzájomné vzťahy a mechanizmy zúčastňujúce sa na realizácii odpovede rastliny na úrovni celého organizmu. Ovláda biochemické, analytické metódy, metódy svetelnej, fluorescenčnej a elektrónovej mikroskopie, ktoré kombinuje s metódami molekulovej biológie, biochémie a genetiky. Výsledky jeho tvorivej experimentálnej práce prispievajú nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale sa dajú využívať v aplikovanom výskume, zvlášť v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve a v ochrane životného prostredia. Využitím v šľachtiteľstve a genetickom inžinierstve sa mnohé z výsledkov môžu stať zdrojom pre tvorbu nových kultivarov nielen výkonnejších, ale najmä vhodnejších do prostredia zaťaženého negatívnymi dôsledkami ľudskej činnosti, či meniacich sa podmienok prostredia. Získanie vzdelania umožní študentovi zapojiť sa do riešenia vedeckých problémov v danej oblasti na všetkých úrovniach od jednotlivých molekulárno-biologických a metabolických procesov až po životné prejavy celej rastliny. Všetky získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti v práci s experimentálnym materiálom, ktoré nadobudne počas vypracovania dizertačnej práce môže využiť v akomkoľvek type experimentálnej práce v oblasti experimentálnej biológie rastlín. Súčasne získava praktické skúsenosti so spracovaním, interpretáciou a vhodným porovnaním získaných experimentálnych výsledkov s poznatkami publikovanými vo významných vedeckých periodikách. Prezentovaním svojich experimentálnych výsledkov na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach nadobúda profesionálnu erudíciu vo vystupovaní a vedeckom prejave. Súčasne je spôsobilý písomnou formou prezentovať svoje výsledky vo svetových vedeckých periodikách.

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie na všetkých univerzitách, na ktorých sa vyučuje biológia, ekológia, evolučná biológia alebo antropológia. Vďaka oboznámeniu sa so širokým spektrom poskytovaných vedomostí nachádza absolvent uplatnenie na pracoviskách rezortu zdravotníctva (skríningové laboratória genetických ochorení, centrá reprodukčnej medicíny a pod.), kultúry, športu, ako aj v inštitúciách využívajúcich poznatky o vzťahu človeka a pracovného prostredia (priemyslový dizajn, pracovné lekárstvo, architektúra a technika), v štátnych inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou prírody a životného prostredia (Štátna ochrana prírody SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, príslušné ministerstvá a úrady), ústavoch rezortu životného prostredia a pôdohospodárstva (napr. Výskumný ústav vodného hospodárstva, SHMÚ), súkromných firmách realizujúcich biologické a ekologické prieskumy, hodnotenia vplyvov na životné prostredie alebo v špeciálnom výskume rezortu Ministerstva vnútra SR. Absolventi zameraní na ekológiu a evolučnú biológiu nájdu uplatnenie aj v mimovládnych, najmä ochranárskych organizáciách doma aj v zahraničí.
Absolventi doktorandského štúdia so zameraním na experimentálnu biológiu rastlín si nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí pedagógovia alebo výskumníci na prírodovedne zameraných vysokých školách, iných edukačných a výskumných inštitúciách, vrátane ústavov akadémií vied. Zameranie absolventom umožňuje zamestnať sa ako kontrolóri a odborní pracovníci aj v štátnych, rezortných výskumných, skúšobných a kontrolných ústavoch, ako aj na Ministerstve životného prostredia a okresných úradoch životného prostredia. V súkromnom sektore sa môžu uplatniť ako výskumní, vývojoví a odborní pracovníci vo farmaceutickom a chemickom priemysle, v poľnohospodárstve, šľachtiteľstve a v biotechnologických súkromných spoločnostiach – napr. produkujúcich biopalivá a biologicky aktívne látky, dekontaminujúcich škodlivinami zasiahnuté územia, spracovávajúcich bioodpad, centrách asistovanej reprodukcie (posledné vzhľadom na znalosti z mikroskopií a softvérovej analýzy digitálneho obrazu).

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu zdravotníctva, životného prostredia, hospodárstva, v rezorte kultúry (múzeá) a školstva (vysoké, stredné i základné školy), či akademickej sféry (verejné a súkromné výskumné a vývojové pracoviská), vo firmách realizujúcich biotechnologickú produkciu, biologické a ekologické prieskumy, hodnotenia vplyvov na životné prostredie, vylepšujúcich poľnohospodársku produkciu, využívajúcich environmentálne prijateľné a udržateľné spôsoby produkcie energie, potravín, substrátov a iných látok, prípadne dekontaminujúcich životné prostredie od škodlivín prírodného a antropogénneho pôvodu. Široké uplatnenie majú aj v mimovládnych organizáciách orientovaných na ochranu životného prostredia.

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 40 kreditov pre všetky moduly + 15 za dizertačnú skúšku a 30 za obhajobu
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 10 kreditov pre všetky moduly
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  antropológia 17; ekológia a evolučná biológia 27; experimentálna biológia rastlín 17
- pre všetkých je ešte vedecká časť (granty, články) 221 kreditov; iné aktivity (pedagogické a iné) 49 kreditov
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, Obhajoba dizertačnej práce 30 kreditov; kredity za všetky dizertačné práce (1 až 7) – 35 kreditov

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Publikovanie minimálne jednej Q1-Q3 (JCR) V (vedeckej) publikácie v prvo- alebo spoluautorstve.