Molekulárna biológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,   funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrej Ficek, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent doktorandského programu molekulárna biológia má široké spektrum poznatkov o základných biologických procesoch v bunkách a organizmoch. Svoje vedomosti dokáže využiť pri formulácii a riešení vedeckých problémov. Má teoretické a praktické vedomosti zo základných aj pokročilých metód výskumu molekulárnej biológie a v primeranej miere aj ostatných príbuzných odborov ako napr. z biotechnológie, mikrobiológie, genetiky, biochémie, imunológie, ale aj bioinformatického spracovania dát. Riešenie úloh v rámci dizertačnej práce poskytne doktorandovi praktické zručnosti v celom spektre moderných molekulárno-biologických metód. Spracovanie dizertačnej práce umožní absolventovi stať sa expertom v konkrétnej vedeckej oblasti, zároveň v rámci štúdia získa  všeobecný prehľad v študovanom odbore, ktorý môže využiť aj v iných oblastiach výskumu. Počas štúdia absolvent zdokonaľuje svoju schopnosť odbornej komunikácie a prezentácie vlastných vedeckých výsledkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a aj publikovaním vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Current Contents Connect, Web of Knowledge a Scopus a patentových prihláškach. Súčasťou štúdia môže byť aj absolvovanie pobytu na zahraničnom pracovisku, ktorý mu poskytne skúsenosti s novými metódami a iným spôsobom riešenia problémov. Počas celého štúdia sa doktorand podieľa na pedagogickom procese v rámci katedry, predovšetkým vedením cvičení v bakalárskom stupni štúdia, školením a oponovaním bakalárskych prác a tiež spolupracuje so študentmi magisterského štúdia pri riešení ich diplomových prác. Tieto činnosti poskytujú absolventom skúsenosti pri práci vo vedeckom kolektíve. Zároveň sa absolvent zúčastňuje na príprave podujatí v rámci katedry, ktoré poskytujú príležitosť na zdokonaľovanie jeho organizačných schopností.

Ovláda experimentálne techniky molekulárnej biológie, vie ich experimentálne realizovať a následne vyhodnotiť. Vo svojej práci je spôsobilý aplikovať moderné vedecké postupy a prejavuje dostatočnú mieru syntetického myslenia. Absolvent ovláda zásady vedeckej práce, je schopný experimentálne pracovať vo väčšine výskumných a vývojových kolektívov riešiacich výskum v oblasti biologických, biomedicínskych vied. Pozná  aj základy legislatívnych procesov, ktoré sú spojené s citlivými oblasťami ľudského života ako ochrana zdravia ľudstva, zabezpečenia bezpečných potravín a zabezpečenia životného prostredia so stabilnou biologickou rozmanitosťou so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj pri využívaní prírodných zdrojov. V oblasti ochrany zdravia je to legislatíva spojená s registráciou aktívnych farmaceutických ingrediencií a liečiv. V oblasti bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia absolventi chápu význam regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Absolvent vie svoje výsledky jasne interpretovať a transformovať ich do publikácií akceptovateľných žurnálmi z databázy Current Contents Connect, WoS/Clarivate, Scopus, ako aj patentových prihlášok.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu majú relatívne široké uplatnenie, napríklad:
Absolventi doktorandského stupňa študijného odboru molekulárna biológia Prírodovedeckej fakulty UK majú predpoklady pre úspešné uplatnenie v  pracovnom kolektíve v širokom spektre vedeckých, výskumných a výrobných inštitúcií zameraných na základný a aplikovaný výskumu, ktorý molekulárnu biológiu využíva ako hlavný predmet výskumu alebo len ako nástroj pre výskum v ostatných oblastiach. Na základe doterajšej praxe viac ako jedna štvrtina pokračuje v doktorandskom štúdiu nielen vo vednom odbore molekulárna biológia ale aj príbuzných odboroch. Okrem uplatnenia v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume majú absolventi možnosť uplatnenia v biotechnologickom priemysle. Absolventi môžu zastavať funkciu výskumníkov v riešiteľských kolektívoch a po získaní praxe aj vedúcich menších kolektívov. Sú schopní spolupodieľať sa pri navrhovaní a spracovať žiadosti o vedecké projekty a granty, kriticky analyzovať dosiahnuté výsledky iných pri vypracúvaní posudkov a hodnotení v oblasti základného ale aj aplikovaného výskumu. Absolventi sa uplatňujú aj na pracoviskách rezortov zdravotníctva (biochemické a genetické laboratóriá, špecializované pediatrické oddelenia, súdnolekárske oddelenia), súkromných subjektoch poskytujúcich analýzu založenú na DNA diagnostike, životného prostredia (posudzovanie rizík pri práci s GMO, posudzovanie a hľadanie riešení znečistenia životného prostredia) a potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu (posudzovanie bezpečnosti potravín a vplyvu pestovania GMO plodín mimo laboratórií, ale aj v uzavretom priestore). Z profilu absolventa vyplýva, že absolventi, vychádzajúc z ich schopností synteticky a komplexne myslieť, môžu zastávať funkcie v poradných orgánoch, ktoré udávajú, respektíve ovplyvňujú smerovanie a stratégiu vývoja biotechnologických spoločností. Absolventi s využitím svojho inovačného potenciálu sú pripravení zakladať a riadiť menšie spoločnosti  typu  start-upov alebo spin-offov.

Príklady domácich zamestnávateľov:
Biomedicínske centrum SAV (Virologický ústav, Ústav experimentálne onkológie), Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV (Botanický ústav), Centrum Biovied SAV, Chemický ústav SAV, Neuroimunologický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV; Ústav zoológie SAV, Lekárska fakulta UK v Bratislave; Jesseniova Lekárska fakulta UK v Martine; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Národný onkologický ústav; Onkologický ústav svätej Alžbety, Štátny ústav pre kontrolu liečiv; Úrad verejného zdravia, Bratislava,
Medirex, a.s.; GHC Genetics SK, s.r.o./DNA Test s.r.o.; GenVias s.r.o., Bratislava, IQVIA RDS Slovakia, s.r.o.; Lambda Life, a.s., MultiplexDX, Inc., Prosciencetech, s.r.o., Roche, Bratislava, Unilabs Slovakia, s.r.o. /Alpha Medical, Sanofi-Aventis Slovakia, s.r.o.;Why Summits, Bratislava, Slovensko

Príklady zahraničných zamestnávateľov:
Evonik Degussa Brasil, Ldta, Ponta Grossa, Paraná, Brazília; Medical University of Vienna, Rakúsko; University of Vienna, Vienna, Rakúsko; NIH/NIAID Bethesda, Maryland, USA, Health Protection Agency, Env. Health Protection Dept., Bergen, Nórsko; Systems Neuroscience, University of California, Riverside, USA; Inst. Mol Gen, Czech Academy of Sciences, Praha, Česko

Podmienky úspešného absolvovania štúdia

Podmienky absolvovania študijného programu:
- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 40
- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 10
- počet kreditov za výberové predmety a vedeckú činnosť potrebných na riadne skončenie štúdia: 145
- počet kreditov za štátnu skúšku: 15
- počet kreditov za obhajobu záverečnej práce: 30

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Potrebné publikovať minimálne jednu Q1 alebo Q2 alebo Q3 publikáciu, bez ohľadu na poradie autorov  registrované vo WOS alebo SCOPUS. Musí však ísť o článok, ktorý je výsledkom riešenia výskumu a nie prehľadný článok.