LAM semináre

                    

 O LAM SEMINÁROCH

Ciele: Cieľom série seminárov organizovaných Laboratóriom pre pokročilé materiály je poskytnúť zamestnancom a študentom UK, ako aj širokej verejnosti, možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti materiálových vied, najmä so zameraním na témy na rozhraní s chémiou, fyzikou a biológiou. Semináre sú organizované formou prednášok, prednesných významnými vedcami zo Slovenska i zo zahraničia, z akademickej obce a priemyslu, zaoberajúcimi sa výskumom v týchto oblastiach. Aby boli prednášky informatívne a príťažlivé pre neodborníkov, študentov i odborníkov, budú obvykle rozdelené do dvoch častí. V prvej časti, zameranej predovšetkým na neodborníkov, prednášajúci poskytne stručný úvod k základným princípom, relevantným pre diskutovanú tému výskumu a prípadne prehľad potenciálnych praktických aplikácií. V druhej časti prednášajúci zhrnie najnovšie poznatky získané z výskumu vo svojom laboratóriu.

Kde? Semináre sa konajú vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského (alebo na náhradnom mieste na PriFUK, ak VPUK nie je k dispozícii). https://cusp.uniba.sk/

Kedy? LAM semináre sa konajú obvykle v piatok o 10:00. Prednášky a prednášajúci budú pred každou prednáškou oznámení e-mailom všetkým študentom a zamestnancom Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a informačné letáky budú vyvesené v iných inštitúciách a na rôznych verejných lokalitách.

Počas LAM seminárov poskytujeme pre účastníkov malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť!