LAM Seminár "Elektrochemické senzory"

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM)
Vás pozýva na prednášku v rámci série
"LAM seminar series"

zameraných na priblíženie vedeckej komunite, študentom, ako aj verejnosti, významné pokroky v oblasti materiálových vied, ako aj na rozhraní materiálových vied, chémie, fyziky a biológie.

Hosť: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Katedra fyzikálnej Chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Téma: Elektrochemické senzory

Prednáška sa uskutoční tento piatok, 21. apríla o 10:00
v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram @ uniba.sk  
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

English version

Laboratory for Advanced Materials (LAM)

invites you to a lecture as part of the "LAM seminar series"

aimed at informing the scientific community, students as well as the public about significant advances in materials science and at the interface of materials science, chemistry, physics and biology.  

Guest: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Department of Physical Chemistry, Institute of Chemistry, Faculty of Science Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia

Topic: Electrochemical sensors  

The lecture will take place this Friday, 21 April at 10:00
in the Presentation Center AMOS at FNS CU, (room B1-313).

You can find an abstract and a short biography of the lecturer in the attached invitation [.pdf]

We are looking forward to seeing you.

For organizers,

Milan Sykora, MBA., PhD.
ERA Chair, Director, Laboratory for Advanced Materials
School of Natural Sciences, Comenius University
84215 Bratislava, Slovakia
e-mail: sykoram @ uniba.sk  
Ph: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

https://fns.uniba.sk/en/lam/

https://fns.uniba.sk/en/2023-04-21-lam-seminar/