Prednášky o Nobelových cenách v oblasti materiálových vied

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM)
Vás pozýva
na dve prednášky v rámci série "LAM seminar series"
zameraných na priblíženie významných pokrokov v oblasti materiálových vied,
ako aj na rozhraní materiálových vied, chémie, fyziky a biológie,
vedeckej komunite, študentom, ako aj verejnosti.

Prednáška 1
Prednášajúci: RNDr. Milan Sýkora MBA., PhD.
Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za chémiu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 8. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Prednáška 2
Prednášajúci: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 15. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.  

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoramuniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

*****************************************

Dear colleagues,  

Laboratory for Advanced Materials (LAM)
invites you to two lectres as part of the "LAM seminar series"
aimed at informing the scientific community, students as well as the public
about significant advances in materials science and at the interface of materials science, chemistry, physics and biology.

Lecture 1
Presented by: RNDr. Milan Sýkora MBA., PhD.
Laboratory for Advanced Materials, Faculty of Natural Sciences, Comenius University
Topic: Nobel Prize for Chemistry 2023
The lecture will take place on Friday, December 8, at 10:00 am, in the large conference room of the Comenius University Science Park.

Lecture 2
Presented by: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Institute of Molecular Biomedicine, Faculty of Medicine, Comenius University
Topic: Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023
The lecture will take place on Friday, December 15, at 10:00 am, in the large conference room of the Comenius University Science Park.

You can find more details in the attached invitation.  [.pdf]   [.jpg]

We are looking forward to seeing you.

For organizers,

Milan Sykora, MBA., PhD.
ERA Chair, Director,
Laboratory for Advanced Materials
School of Natural Sciences,
Comenius University
84215 Bratislava, Slovakia
e-mail: sykoramuniba.sk
Ph: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Poster   [.pdf]   [.jpg]